ЈНВВ – Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона снабдевања јужно од пута IIА реда 119) са набавком и уградњом материјала – отворени поступак

Контакт центар