Документи

Преглед запослених у ЈКП Водовод и канализација Нови Сад

Преглед запослених у ЈКП Водовод и канализација Нови Сад према члану 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, бр. 159/20) на дан 05.07.2021.године

број систематизованих радних места према нивоу квалификација број запослених на неодређено време према нивоу квалификација број запослених на одређено време према нивоу квалификација УКУПНО
VII 199 222 4 226
VI 32 44 2 46
V 44 90 1 91
IV 103 196 7 203
III 26 122 1 123
II 14 10 0 10
I 0 25 1 26
УКУПНО 418 709 16 725

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години( 2020 година) – 11

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години( 2020 година) – 3

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 2021 – 5

Укупан број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) – 43

EnglishGermanRussianSerbian