IMS (ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 27001)

Систем менаџмента је у ЈКП „Водовод и канализација“ започео свој развој сертификацијом система за менаџмент квалитетом још 2008. године. Систем се развијао и створио услове за интеграцију ISO 14001, OHSAS 18001, као и HACCP система.

Од 2014. године систем менаџмента квалитетом, као и систем управљање заштитом и безбедношћу на раду се примењује у свим организационим јединицама и целинама Предузећа. Систем менаџмента животном средином се примењује у Сектору водовода, а управљње отпадом и хемикалијама се примењује у свим организационим јединицама.

HACCP систем се примењује у Сектору водовод и обавезан је за све учеснике који га спроводе.

Систем управљања квалитетом одговор је на захтеве стандарда ISO 9001, а стратешка је одлука највишег руководства и његов алат за зaдовољење потреба заинтересованих страна, смањење ризика у пословању, те подизање нивоа квалитета производа, али и пословања уопште. Унапређујући систем квалитета предузеће је стекло услове за успешну интеграцију и других стандарда и система који доприносе успешном и одговорном пословању.

Увођењем ISO 14001 у ЈКП “ВиК“ доказујемо да се послује на еколошки одговаран начин и да је предузеће усаглашено са релевантним законима. Имплементација система менаџмента животном средином према захтевима стандарда 14001 обезбеђује предузећу одрживи развој у складу са светски признатим принципима и савременим трендовима пословања.Стандард се примењује за оне аспекте животне средине које предузеће може да контролише и на које може да утиче.Користи које доноси ISO 14001: Смањење расхода, рационалнија употреба енергената, смањење негативних утицаја на животну средину, смањење ризика од еколошких инцидената, повећање способности брзе и делотворније интервенције, побољшање комуникације са заинтересованим странама, правна сигурност, утицај на здравље запослених и становништва, превентивно деловање на негативне утицаје, правовремено сузбијање еколошких катастрофа, подизање еколошке свести запослених, преиспитивање рада и предузимање мера, боље позиционирање како на домаћем тако и европском тржишту.

Своју посвећеност и одговорност преме заштити здравља запослених, безбедности на раду, као и превенцији повреда, болести и професионалних обољења, предузеће је исказало одговарајући на захтеве стандарда ISO 45001.ЈКП „Водовод и канализација“ се 2018. године одлучило да изврши транзицију са OHSAS 18001 на ISO 45001, пратећи трендове у стандардизацији и потврђујући опредељеност ка заштити запослених и њиховој безбедности. Предузеће је спремно и одговорно у смислу реаговања на инциденте и ванредне сутуације.

Током 2018. године предузеће је сертификовано за систем управљања енергијом по EN ISO 50001. Највише руководство предузећа одлучило је да индикаторе енергетских перформанси учини доступним свим заинтересованим странама. 2020. године породица сертификованих стандарда увећана је за ISO/IEC 27001. Предузеће је тиме доказало да на најодговорнији начи управља информацијама, како сопственим, тако и подацима свих својих заинтересованих страна, а посебно корисника.

ПОЛИТИКА IMS

Енергетска перформанса:

 

Контакт центар