O nama

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ osnovala je Skupština Grada Novog Sada sa ciljem da, kao osnovnu funkciju i delatnost, obavlja poslove proizvodnje i distribucije vode za piće, kao i odvođenja otpadnih voda.

Kolektiv JKP-a „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad sastoji se od 11 sektora u okviru kojih mnogobrojne službe združeno deluju kako bi celokupan sistem funkcionisao i ispunjavao ciljeve poslovanja, a ispunjavamo ih zahvaljujući pre svega:

Područje delovanja JKP-a „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad obuhvata grad Novi Sad i prigradska naselja Sremsku Kamenicu, Sremske Karlovce, Petrovaradin, Popovicu, Paragovo, Ledince (stare i nove), Čardak, Bukovac, Čenej, Kisač, Kać, Kovilj, Rumenku, Budisavu, Stepanovićevo, Futog i Veternik.

VODOVOD

Građani Novog Sada snabdevaju se pijaćom vodom sa tri izvorišta koja eksploatišu podzemne vode, a to su „Ratno ostrvo“, „Petrovaradinska ada“ i „Štrand“. Sirova voda koja dugim cevovodima velikih prečnika dođe sa izvorišta prerađuje se u Fabrici vode na Sunčanom keju. Tehnološki tretman sirove vode do kvaliteta sanitarno ispravne vode za piće, kako propisuje Pravilnik o ispravnosti vode za piće, teče u tri faze koje uključuju aeraciju, filtraciju i dezinfekciju.

U novosadskom distributivnom sistemu postoji ukupno petnaest rezervoara vode za piće različite veličine i namene, a pijaću vodu svakodnevno dobija više od 135.000 domaćinstava u Novom Sadu i okolnim naseljima. U sistem se svake sekunde distribuira oko 1.500 litara vode, a dnevno grad i prigradska naselja troše između 100 i 105 miliona litara vode, sa izuzetkom letnje sezone kada se potrošnja uveća za deset do 15 odsto.

Početkom 2016. godine počeo je rad novih blokova u Fabrici vode „Štrand” što je bila istorijska prekretnica u razvoju komunalnog sistema Novog Sada. Novi tehnološki proces značio je dogradnju već postojeće tehnologije, a ugradnjom filterskih polja sa aktivnim ugljem i ozonizatora, mikrobiološka i fizičko-hemijska ispravnost vode u Novom Sadu podignuta je na najviši mogući nivo.

Proizvodnja kvalitetne pijaće vode i snabdevanje stanovnika ispravnom vodom predstavlja osnov na kojem počiva naše preduzeće. S tim u vezi, brojni statistički podaci eminentnih institucija govore u prilog ispunjavanju visokih standarda u oblasti proizvodnje i distribucije vode i stoga, sa ponosom možemo reći da je novosadska voda jedna od najkvalitetnijih voda za piće u Vojvodini.

Voda za piće iz naše distributivne mreže klasifikovana je kao voda za piće koja može da se koristi svakodnevno, bez posledica po zdravlje ljudi jer nije opterećena visokim koncentracijama minerala. Svi parametri koji se određuju u vodi za piće predviđeni su Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji kao pravni Akt identifikuje parametre i propisuje njihove maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK). Voda iz naše Fabrike vode i distributivne mreže svakodnevno se kontroliše i svi parametri su u skladu sa MDK vrednostima. Tvrdoća novosadske vode je oko 15 dH (nemački stepen tvrdoće) i okarakterisana je kao srednje tvrda.

KANALIZACIJA

Današnji kanalizacioni sistem teritorije Novog Sada čine kanalizacioni sistem grada Novog Sada, kao i sistemi kanalizacije upotrebljenih voda prigradskih naselja, predstavlja zajednički – opšti sistem kanalisanja koji jedinstvenim sistemom istovremeno odvodi upotrebljene otpadne vode domaćinstava i industrije, kao i atmosferske padavine. Trenutno je kanalizacionom mrežom pokriveno gotovo 95 odsto teritorije grada, dok njena dužina iznosi oko 1.200 km. Novosadska kanalizacija broji više od 80 crpnih stanica u koje je ugrađeno više od 150 pumpi koje su u svakom trenutku operativne. Trenutno, mala postrojenja za preradu otpadnih voda postoje u Kovilju, Rumenki i Stepanovićevu, a Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije sprema projektnu dokumentaciju za Čenej i Begeč čija se izgradnja očekuje u budućnosti.

Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Novom Sadu, najznačajnije i najskuplje investicije u istoriji grada, planirana je za 2021. godinu, a u sklopu tog projekta trenutno se radi na izgradnji nove glavne crpne stanice NGC1. Objekat NGC1 biće opremljen dvostrukim rešetkama, grubim i finim, tako da će se uklanjati sve čvrste čestice prečnika većeg od 6mm, čime će voda koja dospeva u Dunav, na mestu novog izliva, biti praktično bez otpadaka. Pored izgradnje NGC1 u planu je i izgradnja kolektora ka centralnom prečistaču u sklopu čije koncepcije je potrebno da se sliv iznad Kanala DTD – Klisa  jednim cevovodom prebaci preko kanala i isto stigne u NGC1.

Izgradnja centralnog prečistača veoma je dug proces, prvenstveno zbog obimne dokumentacije, međutim, ukoliko se izuzmu povremeni incidenti, otpadne vode koje se trenutno ispuštaju u Dunav zadovoljavaju propise što potvrđuju i u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

EnglishGermanRussianSerbian