Услуга израде Студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода подручја Града Новог Сада ограниченом левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације – 16-И-С/21, II фаза квалификационог поступка

Ознака: 16-И-С/21

Датум објављивања: 21.10.2021.

Рок за подношење понуда: 29.10.2021. do 10.30h

Позив за подношење понуда- 16-И-С-21

Одлука о додели уговора 16-И-С-21

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 16-I-S-21

Контакт центар