Найчастейши питаня

За безплатне випражньованє септичней долїни ше мож приявиц на наш сайт так же ше виполнї обовязни поля, або повола (безплатно) Контакт центер на число: 0800/333 021 кажди роботни дзень од 7:00 до 19:00 годзин, або на шалтеру Служби предаваня ЯКП „Водовод и канализация” хтора ше находзи у прижемю Спенса, прейґ драги уходу до завартого базену, роботни дзень од 7:30 до 14:30 годзин.
Дефект на канализаицийней мрежи и заткани злївнїк мож приявиц так же ше виполнї обовязни поля на сайту ЯКП „Водовод и канализация”, або повола на число: 021/442 145, роботни дзень од 7:00 до 22:00 годзин и през викенд од 8:00 до 16:00 годзин.
Щезованє або нєдостаток закривки и шитка на канализацийней шахти, односно злївнїку, мож приявиц так же ше виполнї обовязни поля на нашим сайту, або повола (безплатно) Контакт центер на число: 0800/3330 021, кажди роботни дзень од 7:00 до 19:00 годзин.
Дефект на водоводней мрежи и чуренє води у водомерней шахти мож приявиц так же ше виполнї обовязни поля на нашим сайту, як и поволац (безплатно) Контакт центер на число: 0800/333 021.
ЯКП „Водовод и канализация” компетентне за улїчну водоводну мрежу по водомер и за сам водомер.
Хижни водоводни инсталациї то водоводна мрежа и пошореня хасновательох жимней води, а починаю за водомеромом и закончую ше зоз чопом.
Oтримованє хижних инсталацийох у компетенциї власнїка односно хаснователя або подприємства зоз яким власнїк ма контракт о отримованю.
Стан водомеру мож приявиц на нашим сайту так же ше виполнї одредзени поля, з безплатну поволанку на число: 0800/333 021, роботни дзень од 7:00 до 19:00 годзин, або поволац Службу предаваня ЯКП „Водовод и канализация” на число: 021/4883 364 и 021/4833 371 (за обисца), 021/4883 366 (за квартельни будинки) и 021/4833 374 (за локали), роботни дзень од 7:00 до 14:30 годзин.
Кед маце заувагу на рахунок за потрошену жимну воду, рекламацию можеце послац так же поволаце Службу предаваня ЯКП „Водовод и канализация” на число: 021/4883 364 (за обисца), 021/4883 371 (за квартельни будинки) и 021/4833 374 (за локали), кажди роботни дзень од 7:30 до 14:30 годзин.

У складзе з позарядовим станом у Републики Сербиї, по препорукох Влади Републики Сербиї, Городу Нового Саду, шалтер за роботу зоз странками як и приєм документациї за приключованє обєктох на водоводну и канализацийну систему у Служби технїчного пририхтованя у Хаджи Деровей бч (Дьордя Зличича бч) заварти. Же би ше гражданох нє ускрацело за тоту файту услуги, орґанизоване подношенє вимаганьох на електронски способ. У прилогу дати список шицких потребних документох за рижни услуги (приключованє, роздвойованє, контролни водомери) хтори ше, скенирани, посила на имейл: sladjana.basara@vikns.rs.Каждодньову контролу квалитету води за пице у Новим Садзе окончую погонска и централна лаборатория ЯКП „Водовод и канализация” и Институт за явне здравє Войводини.
Вода з новосадского водоводу цалком исправна за пице, бо є високо контролована и у подполносци є у складзе зоз Правилнїком о квалитету води. Новосадска вода ма нєутралну pH вредносц (7,48), цо значи же ше з єй уношеньом до орґанизму нє нарушує ровновагу минералох у целу. Тиж, и вредносци других параметрох далєко спод гранїчних.

Твардосц новосадскей води коло 15 dH (нємецки ступень твардосци) и як така вона спада до штреднє твардей води.

Ценовнїк услугох ЯКП „Водовод и канализация” ґу трецим особом мож найсц на нашим сайту у часци формулари.
Виключеня води пре плановани роботи, пре нєпредвидзени гавариї, поряднє ше наявює и обявює на нашим сайту, урядовим Фейсбук-боку ЯКП „Водовод и канализация”, як и у медийох. Тиж, причину прецо нєт води мож достац з безплатну поволанку Контакт центру на число: 0800/333 021.
Кед ше случа роботи на водоводней мрежи або кед ше нагло пременї прицисок, приходзи до краткотирвацого замуценя пре вимиванє мрежи односно гидрауличне вдеренє, цо порушує жґрид хтори вше присутни на нукашнїх мурох цивоводу. Жґрид найчастейше ма злученїни желєза хтори жовтей фарби и хтори нє опасни по здравє. Гранїчна вредносц желєза у води за пице 0,3 mg/l, а у новосадскей системи го нєт вецей як 0,03 mg/l. Вшелїяк тоту воду треба перше випущиц же би вицекла а вец ю мож пиц.
Трошенє води ше мера з волуменом води хтора похаснована у одредзеним периодзе и представя розлику медзи двома одчитованями.

Економска, односно реална цена води то тота хтора оможлївює нормалне фунционованє и розвой водоводней и канализацийней системи у заєднїци. Рахунок Привредней комори Сербиї указує же реална цена кубику води у Сербиї коло єден евро и же ше з тоту цену може обезпечиц стабилне функционованє тих системох у Сербиї. Моментална цена новосадскей води оможлївює функционованє системи и менши уровень укладаня од того хтори теорийно потребни. Цену води одредзує Городска рада Нового Саду на предкладанє ЯКП „Водовод и канализация” и од початку 2014. року вона виноши 88,96 динари з ПДВ. У структури цени, вода за пице участвує зоз 49,61, а одводзенє одрутних водох зоз 31,26 динарами без ПДВ. Нєрационалне трошенє води (вецей як пейц кубни метери по члену ґаздовства) ше наплацує по цени 162,95 динари за каджи потрошени кубик або часц кубику прейґ гранїци од пейцох кубних метерох води.

Конкретнєйше, потрошени 5,3 кубни метери ше обрахуює так же ше пейц кубики наплаци по рядовей цени, а 0,3 цо остали, по висшей тарифи. На водомеру то виражене до кубних метерох.

Контакт центар