Лаборатория

Хемийна лаборатория води за пице

Оценьованє задовольства хасновательох (Word dokument)

Процедура ришованя пригваркох и жалбох (PDF)

Политика квалитету лабораториї (PDF)

Пригварка хаснователя (Word dokument)

Условия дїлованя Лабораториї (PDF)

Одељење хемије отпадних вода и мониторинг квалитета вода

Одељење хемије отпадних вода  и мониторинга квалитета вода, Службе лабораторије, формирано је са идејом бољег праћења квалитета отпадне, површинске и подземне воде, као и утицаја на животну средину што је законска обавеза Предузећа.

Одељење хемије отпадних вода  и мониторинга квалитета вода у свом саставу има две лабораторије:

  •  лабораторију за хемијску анализу отпадне површинске и подземне воде вода
  •  лабораторију за гасну хроматографију

У овим лабораторијама се анализирају узорци подземне, површинске и отпадне воде. Одељење анализе обавља за интерне кориснике, а пре свега за Службу постројења за пречишћавање отпадних вода, Службу заштите животне средине и Службу производње и дистрибуције воде.

Лабораторија за анализу отпадних, површинских и подземних вода се бави анализом рада постројења за пречишћавање отпадне воде, као и испуста отпадне воде у реципијент и квантификацијом утицаја на њега. Oдређивање се врши и за индустријске отпадне воде које се испуштају у јавну канализацију. Ова лабораторија ради и мониторинг подземне воде узорковане у осматрачким станицама – пијезометрима, како би се испратио евентуални утицај на подземну воду која се црпи за прераду на постројењу Штранд.

Лабораторија за гасну хроматографију односно анализу органских полутаната се бави квантификацијом утицаја на животну средину кроз праћење квалитета и утицаја загађивача на подземну воду, са идејом да се прошири и анализом површинских и отпадних вода.

Постојећа датотека параметара квалитета отпадне и површинске воде која датира од деведесетих година двадесетог века, али и подземне која је нешто касније формирана, допуњава се и анализира, како би се побољшавао ниво на ком се управља подацима и врши аналитичка обрада у циљу смањења утицаја на животну средину и побољшање стања животне средине.

Од 2019. године, Одељење је као део Службе лабораторије, акредитовано за анализу параметара квалитета подземне, површинске и отпадне воде, а крајем 2021. године, оформљен је обим акредитације који обухвата само методе коришћене за анализу узорака у Одељењу хемије отпадних вода и мониторинга квалитета вода и одељење ће од ове године бити носилац засебног акредитационог броја.

Политика квалитета

Контакт центар