Povratak na listu javnih nabavki


32/13-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi gra?enja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mree i objekata vodovoda i kanalizacije na podru?ju Grada Novog Sada u prvoj fazi kvalifikacionog postupka

Poziv
3.Izmenjen poziv za podnoenje prijava
4.Changed invitation to tenders
Konkursna dokumentacija
5.Izmenjena konkursna dokumentacija 26.04.2017.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
2.Pitanja i odgovori 2
3.Pitanja i odgovori 3
4.Pitanja i odgovori 4
5.Pitanja i odgovori 5
6.Pitanja i odgovori 6
7.Pitanja i odgovori 7
8.Pitanja i odgovori 8
9.Pitanja i odgovori 9
10.Pitanja i odgovori 10
11.Pitanja i odgovori 11
12.Pitanja i odgovori 12
13.Pitanja i odgovori 13
14.Pitanja i odgovori 14
15.Pitanja i odgovori 15
16.Pitanja i odgovori 16
17.Pitanja i odgovori 17
18.Pitanja i odgovori 18
19.Pitanja i odgovori 19
20.Pitanja i odgovori 20
21.Pitanja i odgovori 21
22.Pitanja i odgovori 22
23.Pitanja i odgovori 23
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 12.12.2013.
2.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 14.02.2014.
3.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 26.04.2017.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
2.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 16.04.2014.
Obavetenja o produenju roka za podnoenje ponuda - prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje prijava 08.01.2014.
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje prijava 24.01.2014.
Obrasci
1.Obrazac 1 V (Word format)
2.Obrazac 2 (Word format)
Obavestenje
1.Obavestenje
2.Obavetenje 2
Obavetenje o priznavanju kvalifikacije
1.Obavetenje o priznavanju kvalifikacije
2.Obavetenje o priznavanju kvalifikacije - prvo auriranje liste kandidata
3.Obavetenje o priznavanju kvalifikacije 12.12.2016.
4.Obavetenje o priznavanju kvalifikacije 26.04.2017.
5.Obavetenje o priznavanju kvalifikacije 28.06.2017.
Poziv kandidatima 27.09.2016.
1.Poziv kandidatitama za podnoenje prijave u skladu sa auriranim uslovima za priznavanje kvalifikacije