Javne nabavke
R.Br.OznakaDatum objavljivanjaNazivRok za podnošenje prijava
1.22/18-S10.05.2018Izvodjenje radova na tekucem odrzavanju objekata JKP Vodovod i kanalizacija , sa nabavkom i ugradnjom materijala11.06.2018
do 1000h
2.23/18-?10.05.2018Izvodjenje radova na investicionom odrzavanju objekata JKP Vodovod i kanalizacija , sa nabavkom i ugradnjom materijala11.06.2018
do 1000h
3.29/1810.05.2018Javna nabavka male vrednosti - Nabavka te?nih gasova18.05.2018
do 10.3000h
4.08-I-S/1810.05.2018Usluga izrade Idejnog projekta pranja GAU filtera hlorisanom vodom na lokalitetu trand18.05.2018
do 11.3000h
5.30/1810.05.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja opreme za prihvat analognih signala na KKC trand.18.05.2018
do 1100h
6.27/1803.05.2018JNMV - Nabavka ?vrstih i te?nih hemikalija za slubu " Laboratorija"11.05.2018
do 13.3000h
7.30/17-S30.04.2018Nabavka vodomera - otvoreni postupak30.05.2018
do 12.0000h
8.21/18-S30.04.2018Otvoreni postupak- Nabavka te?nog kiseonika30.05.2018
do 1400h
9.20/18-S27.04.2018Nabavka elektromaterijala - Otvoreni postupak.28.05.2018
do 1100h
10.19/18-S27.04.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka gra?evinske maine - utovariva? u otvorenom postupku28.05.2018
do 1300h
11.25/1825.04.2018JNMV - Geodetske usluge03.05.2018
do 11.3000h
12.26/1825.04.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga periodi?ne kontrole rada pumpni KSB u pumpnim stanicama NPS trand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lova?ki dom, Kod crkve i Klisa) i u PS na Popovici (Kod pruge i Moina vila)03.05.2018
do 1300h
13.24/1823.04.2018Usluga servisiranja elektromotora pumpnih agregata - javna nabavka male vrednosti03.05.2018
do 1400h
14.15/18-S20.04.2018Usluge kosenja, krcenja i odrzavanja zelenih povrsina-otvoreni postupak21.05.0018
do 1000h
15.18/18-S20.04.2018JNVV - Nabavka specijalnog teretnog vozila kanal det- otvoreni postupak21.05.2018
do 11.0000h
16.17/18-S20.04.2018Nabavka teretnih vozila sa produenom kabinom i tovarnim sandukom - otvoreni postupak21.05.2018
do 1100h
17.16/18-S20.04.2018Nabavka teretnih vozila - otvoreni postupak21.05.2018
do 1100h
18.07-I-S/201820.04.2018Usluga izrade elaborata saobracajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest-druga faza kvalifikacionog postupka30.04.2018
do 113000h
19.23/1817.04.2018JNMV - Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i pre?i?enih voda na pogonima za pre?i?avanje otpadnih voda25.04.2018
do 13.0000h
20.14/18-S16.04.2018Nabavka kancelarijskog nametaja - rezervisana nabavka18.05.2018
do 1200h
21.21/1805.04.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge merenja emisija13.04.2018
do 10.3000h
22.06-I-S/1805.04.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije.16.04.2018
do 1100h
23.22/1805.04.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisa klima uredjaja i odvlaiva?a vazduha13.04.2018
do 11.3000h
24.09/18-S05.04.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e i sredstava za li?nu zatitu - rezervisana nabavka07.05.2018
do 11.3000h
25.11/18-S05.04.2018Javna nabavka velike vrednosti: Nabavka i ugradnja elektromainske opreme za izvorite Petrovaradinska ada sa ugradnjom u otvorenom postupku07.05.2018
do 1300h
26.13/18-S05.04.2018Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga integrisanog sistema zatite objekata JKP Vodovoda i kanalizacija u otvorenom postupku20.04.2018
do 11.3000h
27.12/18-S03.04.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja zatvara?a i aktuatora za filterska polja 2 i 6 u staroj filter stanici (komplet) u otvorenom postupku18.04.2018
do 1100h
28.03-I-S/201830.03.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju vodovodne mreze u ulici Mileticevoj u Ledincima10.04.2018
do 1000h
29.04-I-S/201830.03.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju dela kanalizacione mreze u ulici Omladinska u Veterniku10.04.0018
do 1000h
30.05-I-S/201830.03.2018Izvodjenje radova na rekonstrukciji kanalizacije u ulici Janka ?melika ( od ulice Obla?i?a Rada do Kornelija Stankovi?a ) u Novom Sadu10.04.2018
do 1000h
31.20/1827.03.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode.05.04.2018
do 1100h
32.10/18-S22.03.2018Javna nabavka usluga - Usluga odravanja stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva02.04.2018
do 11.3000h
33.18/1821.03.2018Javna nabavka male vrednosti - Nabavka automatskih vatrogasnih aparata29.03.2018
do 11.3000h
34.17/1821.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga peskarenja i antikorozivne zatite vozila29.03.2018
do 1300h
35.02-I-S/201820.03.2018II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja 2 i 6 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala30.03.2018
do 1000h
36.19/1820.03.2018Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa protivpoarne opreme28.03.2018
do 13.3000h
37.08/1819.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga posredovanja u obezbe?enju karata i hotelskog smetaja za slubena putovanja.27.03.2018
do 13.3000h
38.16/1816.03.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tonera i kertrida26.03.2018
do 1300h
39.12/1815.03.2018JNMV - Usluga popravke creva visokog pritiska23.03.2018
do 10.3000h
40.15/1815.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga medicine rada27.03.2018
do 10.3000h
41.13/1814.03.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga pra?enja vozila - GPS26.03.2018
do 10.3000h
42.14/1814.03.2018Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima22.03.2018
do 1100h
43.11/1814.03.2018Javna nabavka male vrednosti: Nabavka specijalne zatitne opreme30.03.2018
do 1200h
44.09/1814.03.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka creva visokog pritiska,mlaznica i redukcija za ?i?enje kanalizacione mree.22.03.2018
do 1200h
45.10/1813.03.2018Nabavka vakum creva za vozila kanalizacije21.03.2018
do 12.3000h
46.28.02.2018Prethodno obavetenje - Usluga integrisanog sistema zatite objekta JKP Vodovod i kanalizacija-
47.07/18-S26.02.2018JNVV radova u otvorenom postupku - Izvo?enje radova na regeneraciji bunara BHD 6 i 8 na izvoritu "Petrovaradinska ada" sa nabavkom i ugradnjom materijala28.03.2018
do 11.3000h
48.05/1826.02.2018Usluga odravanja hlornih stanica06.03.2018
do 13.0000h
49.04/1821.02.2018Usluga servisiranja maina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama01.03.2018
do 11.0000h
50.06/1820.02.2018Usluga servisiranja kompresora28.02.2018
do 10.3000h
51.04/18-S19.02.2018Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluge egencije za angaovanje radnika na privremeno - povremenim poslovima21.03.2018
do 13.3000h
52.08/18-S14.02.2018Nabavka dobara: Kombinovana putni?ko-teretna vozila - otvoreni postupak16.03.2018
do 1400h
53.06/18-S14.02.2018Izvodjenje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene - Otvoreni postupak16.03.2018
do 1200h
54.01-I-S/1814.02.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektno tehni?ke dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodova vodovodne i kanalizacione mree i to sa periodi?nim pruanjem iste na godinjem nivou22.02.2018
do 12.0000h
55.07/1814.02.2018Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe interne kuhinje27.02.2018
do 13.3000h
56.93/1713.02.2018Usluga odrzavanja licenci za video nadzor22.02.2018
do 11.3000h
57.03/1809.02.2018Usluge fotokopiranja i koricenja projektno tehnicke dokumentacije19.02.2018
do 1000h
58.03/18-S08.02.2018Javna nabavka velike vrednosti - Usluge internet provajdera23.02.2018
do 12.0000h
59.05/18-S08.02.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza12.03.2018
do 13.3000h
60.06.02.2018Prethodno obavetenje - Nabavka zatvara?a i aktuatora za filteska polja 2 i 6 u staroj filter stanici (komplet)-
61.02/1805.02.2018Nabavka sredstava za higijenu - javna nabavka male vrednosti13.02.2018
do 1300h
62.01/1802.02.2018Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara.12.02.2018
do 1100h
63.41-I-S/1725.01.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju kanalizacione mreze u Livadskoj ulici u Petrovaradinu02.02.2018
do 1000h
64.35-I-S/201723.01.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju vodovodne mreze u ulici Zadrunoj u Novom Sadu31.01.2018
do 1000h
65.27-I-S/1723.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mree, na delu Samarskog puta i Dunavske ulice, u Ledincima31.01.2018
do 11.3000h
66.39-I-S/201723.01.2018Usluga izrade projektno tehnicke dokumentacije , za radove na stanici za dohlorisanje u Kovilju31.01.2018
do 10.3000h
67.42-I-S/1722.01.2018Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju cevovoda DN 800 u okviru stare filter stanice30.01.2018
do 10.3000h
68.32-I-S/1722.01.2018Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"30.01.2018
do 11.3000h
69.33-I-S/201722.01.2018Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju vodovodne mrezeu ulicama Maurani?eva, Tomislava Matasica i Tunislava Paunovica u Petrovaradinu30.01.2018
do 1000h
70.37-I-S/1719.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Orlovi?a Pavla (od ulice Veselina Maslee do ulice Milenka Gr?i?a) u Novom Sadu 29.01.2018
do 10.3000h
71.30-I-S/1719.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Projekta za gra?evinsku dozvolu i Projekta za izvo?enje, za izgradnju kine kanalizacije du ulice Sentandrejski put u Novom Sadu29.01.2018
do 11.0000h
72.29-I-S/1719.01.2018II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade hidrauli?ke analize vodovodne mree u naselju Bukovac, za potrebe definisanja nove lokacije rezervoara II visinske zone29.01.2018
do 10.0000h
73.36-I-S-1718.01.2018Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju kotlarnice u Hadzi Djerinoj26.01.2018
do 10.0000h
74.31-I-S/1718.01.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog reenja,projekta za dobijanje gra?evinske dozvole i projekta za izvo?enje,elaboratza zatite od poara i elaborata energetske efikasnosti za dogradnju objekta u kompleksu fabrike vode u Novom Sadu - prostorije za prijem uzoraka u funkciji laboratorije.25.01.2018
do 1200h
75.38-I-S/1718.01.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje,za izgradnju kolektora kine kanalizacije du ulica:profesora Gr?i?a,Mileve Simi? i Klisanskog puta u Novom Sadu.26.01.2018
do 1000h
76.28-I-S/1718.01.2018II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mree,u delu naselja Liparje i Torine,u Ledincima.26.01.2018
do 1300h
77.34-I-S-1718.01.2018Usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu im projekta za izvodjenje, za izgradnju istocnog koleratora kisne kanalizacije duz ulica Temerinski put i Primorske u Novom Sadu26.01.2018
do 11.0000h
78.90/1715.01.2018Ultrazvu?ni mera? protoka pre?i?ene vode za PPOV Rumenka , sa montaom25.01.2018
do 10.3000h
79.94/1712.01.2018Javna nabavka male vrednosti: Usluga produenja vanosti licence za softverski paket "VipWIN"22.01.2018
do 10.0000h
80.92/1711.01.2018Javna nabavka male vrednosti: Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje za izgradnju perionice vozila sektora "Kanalizacija"19.01.2018
do 13.3000h
81.29/17-S10.01.2018Javna nabavka usluga - Usluga demontae, izmetanja i montae analizatora, elektroinstalacija i komunikacija dozirnih sistema sa centralnom jedinicom za primarnu dezinfekciju filtrirane vode natrijumhipohloritom, iz Suve komore Starog rezervoara trand u Novi veliki aht Cevnih veza u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva22.01.2018
do 1200h
82.02/18-S10.01.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva 25.01.2018
do 1300h
83.89-1709.01.2018Usluga servisa i popravke pneumatske i hidrauli?ne gradjevinske opreme "Atlas Copco"17.01.2018
do 13.0000h
84.01/18-S09.01.2018Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka elektri?ne energije.24.01.2018
do 1300h
85.28/17-S28.12.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e i sredstava za li?nu zatitu - II faza - rezervisana nabavka29.01.2018
do 1300h
86.91/1726.12.2017Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga ispitivanja elektroizolacione opreme i instalacija03.01.2018
do 1200h
87.88/1726.12.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka viljukara nosivosti do 3 tone03.01.2018
do 12.3000h
88.87/1722.12.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa laboratorijske opreme03.01.2018
do 10.3000h
89.86/1718.12.2017Nabavka i putanje u rad opreme za daljinsko pra?enje parametara trafo stanica.03.01.2018
do 1000h
90.26-I-S/1713.12.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na odravanju i etairanju vodovodne mree25.12.2017
do 11.0000h
91.25-I-S-201713.12.2017II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na rekonstrukciji cevovoda 600mm od peskare do drumsko elezni?kog mosta u Petrovaradinu28.12.2017
do 10.3000h
92.83/1712.12.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga analize rada pumpnih agregata (ispitivanja,merenja i analize)20.12.2017
do 1200h
93.84-1712.12.2017Javna nabavka posu?a i potronog materijala za slubu laboratorija25.12.2017
do 12.3000h
94.85-1712.12.2017Usluga servis klima uredjaja i odvlazivaca vazduha II faza29.12.2017
do 9.3000h
95.82-1706.12.2017Javna nabavka male vrednosti radova-Izvo?enje radova na rekonstrukciji ra?unarske mree sa nabavkom i ugradnjom materijala14.12.2017
do 12.3000h
96.04.12.2017Prethodno obavetenje - Nabavka elektri?ne energije-
97.04.12.2017Prethodno obavetenje - Nabavka goriva-
98.04.12.2017Prethodno obavetenje - Usluge internet provajdera-
99.81/1701.12.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavaka novogodinjih paketi?a11.12.2017
do 12.0000h
100.06-I/201729.11.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na zameni neispravnih hidranata i ugradnji novih sa nabavkom i ugradnjom materijala29.12.2017
do 900h
101.27/17-S20.11.2017Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Usluga osiguranja.20.12.2017
do 13.3000h
102.80/1707.11.2017Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka i montaa opreme za monitoring vibracija u NPS trand15.11.2017
do 1200h
103.79/1707.11.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za vodomere15.11.2017
do 13.3000h
104.78/1706.11.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka leajeva.15.11.2017
do 1300h
105.26/17-S06.11.2017Usluga odravanja softvera ArcGIS i Gdi Localis - Visios sa izradom namenskih modula u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva16.11.2017
do 1300h
106.75/1703.11.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom13.11.2017
do 11.3000h
107.76/1702.11.2017Javna nabavka male vrednosti- nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za ?i?enje kanalizacione mree i vakum creva, spojki i ?epova10.11.2017
do 1200h
108.77/1702.11.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaa stubne dizalice na aeratoru, prema projektu10.11.2017
do 13.0000h
109.09-I/1727.10.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izmetanju instalacija vodovoda, na delu izgradnje nadvonjaka preko Autoputa E-75 (Ka?-angaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala13.11.2017
do 10.0000h
110.10-I/201727.10.2017Izvodjenje radova na izmetanju instalacija kanalizacije na delu izgradnje nadvonjaka preko autoputa E-75 (Ka? - angaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka13.11.2017
do 1000h
111.25-17-S25.10.2017I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pruanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehni?ke dokumentacije za gra?enje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mree i objekata vodovoda i kanalizacije01.12.2017
do 1200h
112.74/1720.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka ?eli?nog mainskog materijala30.10.2017
do 13.0000h
113.71/1720.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka arhivskih polica za lokalitet Spens30.10.2017
do 13.3000h
114.24/17-S18.10.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva - kontigent B02.11.2017
do 13.3000h
115.73/1717.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehni?ke hemije25.10.2017
do 1000h
116.08-I/201713.10.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na izgradnji ku?nih kanalizacionih priklju?aka za delove naselja: Adice, Veternik, Budisava, Rumenka i Ka?, sa nabavkom i ugradnjom materijala13.11.2017
do 13.3000h
117.72/1712.10.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka mainskog, potronog i pomo?nog materijala20.10.2017
do 12.0000h
118.70/1711.10.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge odravanja ra?unarske opreme.20.10.2017
do 1100h
119.47/1711.10.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaa opreme za monitoring vibracija u NPS trand.20.10.2017
do 1000h
120.23-I-S/1706.10.2017Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Mitropolita Stratimirovi?a u Sremskim Karlovcima-II faza kvalifikacionog postupka16.10.2017
do 1000h
121.24-I-S/1706.10.2017Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Vidovdanskoj u Bukovcu16.10.2017
do 1000h
122.22-I-S/1706.10.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala16.10.2017
do 10.3000h
123.65/1720.09.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga peskarenja i farbanja specijalnih kanalizacionih vozila28.09.2017
do 11.0000h
124.07-I/201720.09.2017Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mree na Staroirikom putu u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka11.10.2017
do 1300h
125.69/1714.09.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka rezervnih delova za racunare22.09.2017
do 1000h
126.68/1712.09.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije22.09.2017
do 1100h
127.67/1711.09.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? odravanja radnih maina.20.09.2017
do 1100h
128.66/1707.09.2017Usluge servisa frekventnih regulatora proizvo?a?a "Emersson" i "Danfoss" - javna nabavka male vrednosti15.09.2017
do 1000h
129.23/17-S06.09.2017Nabavka osnovnih sredstava za slubu "Laboratorija" i PPOV - otvoreni postupak06.10.2017
do 1400h
130.21-I-S/1704.09.2017II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice Narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala14.09.2017
do 11.3000h
131.22/17-S31.08.2017Javna nabavka velike vrednosti - Nabavka i ugradnja zatvara?a i aktuatora za filterska polja 3 i 9 u SFS (komplet)15.09.2017
do 11.0000h
132.31.08.2017Prethodno obavetenje-
133.63/1724.08.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa i popravki pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima01.09.2017
do 10.3000h
134.64/1723.08.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaa stubne dizalice na aeratoru, prema projektu05.09.2017
do 13.0000h
135.61/1721.08.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja uredjaja za kontrolisanje vodomera DN 15-40 mm29.08.2017
do 1000h
136.62/1721.08.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga pra?enja procesnih parametara na dogra?enom delu postrojenja29.08.2017
do 1000h
137.21/17-S18.08.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema zatite aht poklopaca i hidranata od kra?e18.09.2017
do 1100h
138.60/1708.08.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehni?ke hemije.16.08.2017
do 1100h
139.20-I-S/1708.08.2017Izvo?enje radova na sanaciji filterskih polja 3 i 9 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka18.08.2017
do 10.0000h
140.18-I-S/1703.08.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u Ulici Ive ?ipika u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka11.08.2017
do 11.0000h
141.17-I-S/1703.08.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici ekspirovoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka11.08.2017
do 12.0000h
142.16-I-S/1702.08.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u Ulici zadrunoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka10.08.2017
do 10.3000h
143.59/1728.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ra?unarske opreme.07.08.2017
do 1100h
144.19-I-S/1726.07.2017Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za izmetanje instalacija vodovoda i kanalizacije, na delu izgradnje nadvonjaka preko Autoputa E-75 (Ka?-angaj)- II faza kvalifikacionog postupka03.08.2017
do 11.0000h
145.57/1725.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije.17.08.2017
do 1100h
146.55/1724.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga proirenja modula HR softvera01.08.2017
do 10.3000h
147.58/1721.07.2017Javna nabvka male vrednosti radova: Izvodjenje radova na teku?em odravanju objekata Vodovoda i kanalizacije sa nabavkom i ugradnjom materijala31.07.2017
do 1100h
148.-21.07.2017Prethodno obavetenje-
149.54/1719.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke hidraulike i pneumatike na vozilima.28.07.2017
do 1100h
150.15-I-S/1719.07.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"27.07.2017
do 11.0000h
151.56/1719.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga digitalizacije i migracije podataka27.07.2017
do 1000h
152.44/1714.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za upravljanje tehnolokim procesima24.07.2017
do 1000h
153.52/1714.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka komunikacione opreme24.07.2017
do 1000h
154.45/1714.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za merenje neelektri?nih veli?ina24.07.2017
do 1000h
155.53/1713.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka elektro, hidromainskih delova za odravanje specijalnih vozila za ?i?enje kanalizacije21.07.2017
do 1000h
156.51/1712.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad.20.07.2017
do 1100h
157.20/17-S12.07.2017Nabavka rezervnih delova za putni?ka vozila, teretna vozila i radne maine - otvoreni postupak11.08.2017
do 1000h
158.50/1712.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka ure?aja i aparata za elektro, mainske i gra?evinske radove20.07.2017
do 1000h
159.48/1711.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? odravanja putni?kih vozila.19.07.2017
do 1100h
160.49/1711.07.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata19.07.2017
do 1000h
161.46/1706.07.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? servisiranja SCADA aplikacije vodovoda.14.07.2017
do 1100h
162.19/17-S30.06.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala31.07.2017
do 1200h
163.15/17-S30.06.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata.31.07.2017
do 1300h
164.17/17-S29.06.2017Javna nabavka velike vrednosti usluga -Usluge Agencije za angaivanje radnika na privremeno povremenim poslovima31.07.2017
do 1000h
165.18/17-S26.06.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na izgradnji ku?nih kanalizacionih priklju?aka u naselju Rumenka sa nabavkom i ugradnjom materijala10.08.2017
do 900h
166.16/17-S23.06.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka gra?evinskog materijala 24.07.2017
do 1100h
167.12-I-S/1722.06.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju kolektora kine kanalizacije du ulica: profesora Gr?i?a, Mileve Simi? i Klisanskog puta u Novom Sadu30.06.2017
do 900h
168.13-I-S/1722.06.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju isto?nog kolektora kine kanalizacije du ulica Temerinski put i Primorske u Novom Sadu30.06.2017
do 9.3000h
169.14-I-S/1722.06.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju kolektora kine kanalizacije du ulice Sentandrejski put u Novom Sadu30.06.2017
do 1000h
170.43/1722.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? etaloniranja posu?a i opreme u slubi "Laboratorija".05.07.2017
do 1100h
171.41/1722.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Proireno odravanje informacionog sistema "Korisni?ki centar" (VIK KC) sa licencama za kori?enje na godinu dana30.06.2017
do 1300h
172.42/1722.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki.30.06.2017
do 1200h
173.40/1721.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? monitoringa kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.29.06.2017
do 1100h
174.38/1719.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge fiksnog operatera27.06.2017
do 1000h
175.14/17-S19.06.2017Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - usluga integrisanog sistema zatite objekata JKP,,Vodovod i kanalizacija04.07.2017
do 1100h
176.37/1716.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima.26.06.2017
do 1200h
177.13/17-S16.06.2017Javna nabavka usluga - Usluga servisa i popravke pumpnih agregata- otvoreni postupak17.07.2017
do 1000h
178.39/1716.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge mobilnog operatera26.06.2017
do 10.3000h
179.34/1715.06.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka automatskog uzorkiva?a voda za PPOV, sa montaom23.06.2017
do 11.0000h
180.35/1713.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada26.06.2017
do 1200h
181.05-I/201713.06.2017Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mree u naselju Popovica u zoni rezervoara P2 i P3 sa nabavkom i ugradnjom materijala23.06.2017
do 1000h
182.03-I/201713.06.2017Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree za drugu visinsku zonu u naselju Bukovac, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka23.06.2017
do 1100h
183.26-I-S/201609.06.2017Izvodjenje radova na rekonstrukciji dovodnika ?iste vode DN 800 u krugu fabrike vode "trand" (od rezervoara do PS "Stari trand" u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka19.06.2017
do 1000h
184.11-I-S/1709.06.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Milenka Gr?i?a (od ulice Kornelija Stankovi?a do ulice Obla?i?a Rada) u Novom Sadu - II faza kvalifik. postupka19.06.2017
do 10.0000h
185.36/1709.06.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga monitoringa kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava.19.06.2017
do 1100h
186.10-I-S/1708.06.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Orlovi?a Pavla (od ulice Veselina Maslee do ulice Milenka Gr?i?a) u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka16.06.2017
do 10.3000h
187.23-I-S/201602.06.2017Javna nabavka usluga: Usluga vrenja kontrole projektno tehni?ke dokumentacije i tehni?ke kontrole projekata - II faza kvalifikacionog postupka12.06.2017
do 1100h
188.12/17-S31.05.2017Javna nabavka dobara - Nabavka softvera: Konfigurator za LOCALIS (WEB GIS aplikacija) u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva12.06.2017
do 1000h
189.09-I-S/1730.05.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za izvo?enje rekonstrukcije vodovodne mree u ulici Strailovskoj (od Mike Anti?a do Bulevara Cara Lazara) - II faza kvalifikacionog postupka09.06.2017
do 11.0000h
190.33/1729.05.2017Javna nabavka male vrednosti radova - Izvo?enje radova na sanaciji objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" sa nabavkom i ugradnjom materijala06.06.2017
do 1100h
191.11/17-S29.05.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka elektri?ne energije.28.06.2017
do 1100h
192.25-I-S-201626.05.2017Izvo?enje radova na rekonstrukciji dela cevovoda vodovodne mree DN 100 na Bulevaru Cara Lazara (od raskrsnice sa Bulevarom Oslobo?enja do ulice Frukogorske) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - druga faza kvalifikacionog postupka05.06.2017
do 1000h
193.32/1726.05.2017Javna nabavka male vrednosti - Usluga odravanja teretnih vozila05.06.2017
do 1000h
194.99/1625.05.2017javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja nepovratne klapne na potisu atmosferske pume na crpnoj stanici GC 2 02.06.2017
do 10.3000h
195.01-I/201725.05.2017Nabavka specijalnih vozila.26.06.2017
do 1100h
196.29/1718.05.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga servisiranja kanalizacione SCADA aplikacije.26.05.2017
do 1100h
197.02-I/201716.05.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka softvera i hardvera za zatitu i kontrolu pristupa i monitoring objekata15.06.2017
do 13.3000h
198.31/1712.05.2017Javna nabavka male vrednosti - Nabavka kancelarijskog materijala25.05.2017
do 1000h
199.30-1712.05.2017Usluga periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS trand, PS Tatatrsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lova?ki dom, kod crkve i Klisa ) i u PS na Popovici ( kod pruge i Moina vila ) 22.05.2017
do 1000h
200.28-1710.05.2017Usluga antikorozione zastite19.05.2017
do 1000h
201.27/1710.05.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza18.05.2017
do 10.3000h
202.26/1728.04.2017Usluga servisa klima ure?aja i odvlaiva?a vazduha08.05.2017
do 1000h
203.10/17-S27.04.2017Usluge tampe - otvoreni postupak29.05.2017
do 1000h
204.24/1727.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge sistematskih pregleda05.05.2017
do 1100h
205.25/1726.04.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala08.05.2017
do 10.3000h
206.08/17-S24.04.2017Usluga servisa i odravanja pogona za pre?i?avanje otpadnih voda - otvoreni postupak24.05.2017
do 1000h
207.23/1721.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odrzavanja i servisiranja sistema za ozonizaciju03.05.2017
do 1000h
208.13/1721.04.2017Javna nabavka usluga - Usluga medicine rada05.05.2017
do 1000h
209.22/1720.04.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka licenci za software28.04.2017
do 10.3000h
210.09/17-S12.04.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja zatvara?a i aktuatora na 2 filterska polja (komplet) u SFS27.04.2017
do 1200h
211.16/1712.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga automatizcije i agregacije procesa u GIS-u20.04.2017
do 10.3000h
212.21/1707.04.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odravanja hlornih stanica.18.04.2017
do 1100h
213.20/1730.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova07.04.2017
do 1000h
214.19/1729.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge koenja,kr?enja i odravanja zelenih povrina.06.04.2017
do 1100h
215.15/1729.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - produena garancija i odravanje virtuelne infrastrukture (ESXI serveri, FC switch i 3Par storage)06.04.2017
do 1000h
216.18/1728.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nametaja.18.04.2017
do 1000h
217.17/1728.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge masinske obrade05.04.2017
do 1100h
218.06-I-S/201723.03.2017Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree na Bulevaru Mihajla Pupina ( od Jevrejske ulice do ulice Narodnih heroja ) sa nabavkom i ugradnjom materijala-druga faza kvalifikacionog postupka03.04.2017
do 1000h
219.04-I/201723.03.2017Izvodjenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mree gravitacionog sliva naselja ?ardak u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka03.04.2017
do 10.3000h
220.07/17-S23.03.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka goriva26.04.2017
do 1100h
221.08-I-S/1722.03.2017Javna nabavka radova- Izvo?enje radova na rekonstrukciji kanalizacione mree u ulicama Zemljane ?uprije, Koste Hadi mla?eg i Matice srpske u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala03.04.2017
do 11.0000h
222.05-I-S/1720.03.2017Izvo?enje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije - druga faza kvalifikacionog postupka30.03.2017
do 1000h
223.07-I-S/201717.03.2017Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja (2 polja u SFS) sa nabavkom i ugradnjom materijala27.03.2017
do 1100h
224.12/1716.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga fotokopiranja i kori?enja projektno-tehni?ke dokumentacije24.03.2017
do 11.0000h
225.05/17-S15.03.2017Otvoreni postupak- Nabavka te?nog kiseonika18.04.2017
do 1100h
226.06/17-S14.03.2017Javna nabavka usluga - Usluga nadogradnje softvera Urbano Hydra i Canalis, nabavka dodatne licence, prelazak na mrenu verziju softvera zajedno sa godinjim odravanjem, obukom zaposlenih i tehni?kom podrkom u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poz24.03.2017
do 1000h
227.03-I-S/1713.03.2017Javna nabavka radova - Izvo?enje zemljanih i gra?evinskih radova na izgradnji retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala- II faza kvalifikacionog postupka21.03.2017
do 11.0000h
228.14/1713.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu21.03.2017
do 10.3000h
229.11/1710.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara Nabavka, transport i montaza novih pumpnih agregata u PS Srebro i PS Lova?ki dom, kompletno sa mainskim, elektro i gradjevinskim radovima23.03.2017
do 1000h
230.03/17-S09.03.2017Javna nabavka usluga - Usluga idravanje stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva20.03.2017
do 1100h
231.04-I-S/201708.03.2017javna nabavka usluga - usluga izrade elaborata saobra?ajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest-druga faza kvalifikacionog postupka16.03.2017
do 1000h
232.03-I/201608.03.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka cevnog materijala pre?nika 600mm, za potrebe izvo?enja radova na postavljanju cevovoda sirove vode, sa izvorita Petrovaradinska ada preko novog drumsko-elezni?kog mosta u Novom Sadu10.04.2017
do 1100h
233.02-I-S/201703.03.2017Izvodjenje radova sa nabavkom i ugradnjom ?ista?a reetke CS "GC-1"13.03.2017
do 1100h
234.04/17-S03.03.2017Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e i sredstava za li?nu zatitu - Rezervisana nabavka03.04.2017
do 1000h
235.06/1702.03.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga pra?enja vozila GPS10.03.2017
do 11.3000h
236.10/1701.03.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode09.03.2017
do 1000h
237.09/1728.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Iznajmljivanja samohodne dizalice i paletara08.03.2017
do 1000h
238.02/17-S28.02.2017Otvoreni postupak - Izvodjenje radova na regeneraciji bunara BHD-2, BHD-3 i BHD-10 sa nabavkom i ugradnjom materijala30.03.2017
do 1100h
239.Prethodno obavetenje27.02.2017Prethodno obavetenje-
240.08/1724.02.2017Javna nabavka male vrednosti za uslugu demontae, izmetanja i montae analizatora i elektroinstalacija za primarnu dezinfekciju filtrirane vode gasnim hlorom iz suve komore starog rezervoara trand u novi veliki aht cevnih veza06.03.2017
do 1000h
241.01/17-S24.02.2017Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene27.03.2017
do 1000h
242.07/1723.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga ispitivanja kvaliteta otpadnih i pre?i?enih voda na pogonima za pre?i?avanje otpadnih voda.09.03.2017
do 1100h
243.05/1723.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Geodetske usluge08.03.2017
do 11.3000h
244.04/1722.02.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehni?kih gasova.09.03.2017
do 1200h
245.101/1610.02.2017Nabavka ?vrstih i te?nih hemikalija za Slubu "Laboratorija"20.02.2017
do 10.3000h
246.94/1608.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge tehnickog pregleda objekata17.02.2017
do 1200h
247.02/1703.02.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga utvrdjivanja radnih mesta na kojima se sta sa osiguranjem ra?una sa uve?anim trajanjem.13.02.2017
do 1200h
248.03/1702.02.2017Javna nabavka za uslugu servisiranja maina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama10.02.2017
do 1000h
249.01/1702.02.2017Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tonera i kertrida10.02.2017
do 10.3000h
250.95/1631.01.2017Javna nabavka male vrednosti usluga-usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu i projekat za izvodjenje magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu08.02.2017
do 1200h
251.24-I-S/201630.01.2017Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju postrojenja za prijem septi?kog otpada iz cisterni - II faza kvalifikacionog postupka07.02.2017
do 11.0000h
252.01-I-S/1726.01.2017II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree du Bulevara cara Lazara03.02.2017
do 1100h
253.98/1618.01.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga merenja kvaliteta i kvantiteta isputenih voda na izlivima kanalizacije u Dunav..31.01.2017
do 1100h
254.97/1612.01.2017Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga kategorizacije otpada.20.01.2017
do 1200h
255.100/1629.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge internet provajdera10.01.2017
do 1100h
256.Prethodno obavetenje26.12.2016Prethodno obavetenje-
257.93/1621.12.2016Javna nabaka male vrednosti usluga- Usluga servisiranja regulacionih zatvaraca29.12.2016
do 1000h
258.92/1616.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova26.12.2016
do 1200h
259.91/1616.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisiranja dizel elektricnih agregata28.12.2016
do 1100h
260.89/1615.12.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe za interne kuhinje28.12.2016
do 1000h
261.22-I-S/201614.12.2016Izvodjenje radova sa nabavkom i ugradnjom ?ista?a reetke CS "GC-1"22.12.2016
do 1100h
262.90/1614.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja merne opreme "SIEMENS" i "ENDRESS+HAUSER".22.12.2016
do 1200h
263.87/1613.12.2016nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija za ciscenje kanalizacione mreze i vakum creva26.12.2016
do 1200h
264.04-I/201612.12.2016Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji primarnog vodovoda od Rumena?ke do Privrednikove ulice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka26.12.2016
do 1100h
265.88/1609.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis,popravka i ispitivanja dizalica u objektima preduze?a.20.12.2016
do 1200h
266.85/1608.12.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka osnovnih sredstava za slubu "Laboratorija"16.12.2016
do 10.3000h
267.86/1608.12.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servisiranje elektromotora16.12.2016
do 11.3000h
268.84/1602.12.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka novogodinjih paketi?a12.12.2016
do 1100h
269.15-I-S/201624.11.2016Javna nabavka radova - Radovi na odravanju i etairanju vodovodne mree. - II faza kvalifikacionog postupka05.12.2016
do 1100h
270.83/1623.11.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka pumpnih agregata13.12.2016
do 1200h
271.76/1621.11.2016Nabavka rekvizita za promo kampanju Pitka voda novosadska29.11.2016
do 1000h
272.82/1616.11.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Ispitivanje elektroizolacione opreme i instalacija24.11.2016
do 1300h
273.21-I-S/201615.11.2016Izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mree u ulici Desanke Maksimovi? (od ul. Ljubice Ravasi do ul. Kralja Milana) u naselju Adice, sa nabavkom i ugradnjom materijala25.11.2016
do 1100h
274.80/1610.11.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad18.11.2016
do 1300h
275.81/1610.11.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Teku?e odravanje objekata18.11.2016
do 1100h
276.78/1607.11.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis za laboratorijsku opremu.15.11.2016
do 1200h
277.79/1603.11.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka posu?a i potronog materijala za slubu 14.11.2016
do 1200h
278.77/16 03.11.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata14.11.2016
do 900h
279.35/16-S25.10.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e kontigent B24.11.2016
do 1000h
280.75/1625.10.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge povezivanja kontrolera za automatsko doziranje gasnog hlora na novoj fabrici vode u postoje?i sistem hlorisanja i upravljanja.02.11.2016
do 1200h
281.34/16-S24.10.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluga osiguranja23.11.2016
do 1200h
282.20-I-S/201624.10.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvo?enje radova na rekonstrukciji vodovodne mree u ulici ?or?a Rajkovi?a (od ulice Marka Miljanova do Pavla Stamatovi?a), sa nabavkom i ugradnjom materijala03.11.2016
do 1100h
283.02-I/201619.10.2016Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji kanalizacione mree u ulicama: Janka ?melika, dr Svetislava Kasapinovi?a i Ilije Bir?anina u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka31.10.2016
do 900h
284.19-I-S/201617.10.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree u ulici Novosadski put u Veterniku (od broja 36 do broja38c), sa nabavkom i ugradnjom materijala28.10.2016
do 1100h
285.69/1614.10.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Analiza rada pumpnih agregata (ispitivanja, merenja i analize)24.10.2016
do 1000h
286.74/1613.10.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka kompresora21.10.2016
do 1000h
287.33/16-S13.10.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka gra?evinskog materijala - B kontigent.14.11.2016
do 1100h
288.73/1607.10.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka natrijumhlorida - industrijska nejodirana so17.10.2016
do 1100h
289.32/16-S06.10.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene - asfaltiranje07.11.2016
do 1000h
290.36/16-S04.10.2016Javna nabavka radova - Izvo?enje dodatnih (nepredvi?enih) radova na rekonstrukciji vodovodne mree na Bulevaru Jae Tomi?a (od ul.Kisa?ke do Bulevara Oslobo?enja) u Novom Sadu sa nabavkom i ugradnjom materijala -Pregovara?ki postupak bez objavljivanja poz14.10.2016
do 1100h
291.18-I-S/201620.09.2016Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja,sa nabavkom i ugradnjom materijala. - II faza kvalifikacionog postupka30.09.2016
do 1000h
292.72/1614.09.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga nadzora na iizvo?enju radova za rekonstrukciju postrojenja za preradu vode za pi?e 22.09.2016
do 1200h
293.17-I-S/201625.08.2016Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mree u naselju Popovica ( u zoni rezervoara R2 i R3 ), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka05.09.2016
do 1100h
294.70/1612.08.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama.22.08.2016
do 1200h
295.71/1612.08.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga pra?enja procesnih parametara na dogra?enom delu postrojenja22.08.2016
do 1100h
296.68/1605.08.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS trand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lova?ki dom, kod crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Moina vila)17.08.2016
do 1100h
297.67/1603.08.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga koenja i odravanja zelenih povrina12.08.2016
do 1200h
298.30/16-S27.07.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova na regeneraciji bunara BHD-4, BHD-5 i BHD-6 na izvoritu Ratno ostrvo, sa nabavkom i ugradnjom materijala29.08.2016
do 1100h
299.29/16-S22.07.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka goriva08.08.2016
do 1100h
300.66/1611.07.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka komunikacione opreme.20.07.2016
do 1200h
301.65/1608.07.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Odravanje putni?kih vozila18.07.2016
do 1000h
302.28/16-S23.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa sanacijom ku?ita pumpi DH 58-3528.07.2016
do 1200h
303.27/16-?22.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka elektri?ne energije08.07.2016
do 1100h
304.63/1621.06.2016Javna nabavka male vrednosti - Usluga popravke razli?itog elektro alata30.06.2016
do 1000h
305.16-I-S/201610.06.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja, sa nabavkom i ugradnjom materijala24.06.2016
do 1000h
306.61/1610.06.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Radovi na rekonstrukciji ra?unarske mree.20.06.2016
do 1100h
307.62/1610.06.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki20.06.2016
do 1000h
308.59/1608.06.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaa klima ure?aja.17.06.2016
do 1000h
309.26/16-S08.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za putni?ka vozila,teretna vozila i radne maine.11.07.2016
do 1000h
310.60/1608.06.2016Javna nabavka male vrednosti radova - radovi na postavci infra crvenih barijera i alarmnog sistema na lokalitetu u Resavskoj ulici i na lokalitetu GC2 sa nabavkom i ugradnjom materijala17.06.2016
do 1100h
311.58/1606.06.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom15.06.2016
do 1100h
312.25/16-S03.06.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju primarnog vodovoda od ulice Rumena?ke do Privrednikove u Novom Sadu - pregovara?ki postupak bez objavljivanja javnog poziva13.06.2016
do 1100h
313.57/1603.06.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja radio komunikacione opreme.13.06.2016
do 1200h
314.56/1602.06.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA aplikacija.22.06.2016
do 1200h
315.24/16-S02.06.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Rezervni delovi za vodomere DN 13mm-200mm04.07.2016
do 1000h
316.55/1601.06.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kontejnera.10.06.2016
do 9.3000h
317.54/1627.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda06.06.2016
do 1100h
318.53/1617.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Etaloniranje posu?a i opreme u slubi "Laboratorija"26.05.2016
do 1200h
319.51/1613.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge fiksnog operatera26.05.2016
do 1100h
320.50/1611.05.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za radio sisteme.20.05.2016
do 1200h
321.23/16-S11.05.2016Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene.27.05.2016
do 1100h
322.52/1611.05.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge mobilnog operatera20.05.2016
do 1100h
323.14-I-S/201611.05.2016Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji vodovodne mree od rezervoara "Trandament" do "Petrovaradinske tvr?ave" sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka23.05.2016
do 1200h
324.13-I-S/201610.05.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mree u Stepanovi?evu - II faza, sa nabavkom i ugradnjom materijala26.05.2016
do 1000h
325.49/1628.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga pra?enja procesnih parametara na dogra?enom delu postrojenja09.05.2016
do 1100h
326.48/1627.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis frekfentnih regulatora.06.05.2016
do 1000h
327.34/1626.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa asnacijom ku?ita pumpi DH 58-3505.05.2016
do 1100h
328.22/16-S22.04.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - Nadogradnja sistema za kontrolu ulaska u objekte preduze?a.26.05.2016
do 1200h
329.21/16-S20.04.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - Integracija postoje?ih SCADA aplikacija u jedinstven SCADA sistem sa isporukom opreme06.05.2016
do 900h
330.47/1619.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka kancelarijskog materijala28.04.2016
do 1100h
331.46/1615.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka hidroinstrumenata-kiomernih stanica.26.04.2016
do 1000h
332.45/1615.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehni?ke hemije26.04.2016
do 1100h
333.43/1614.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke pumpi visokog pritiska i dizni (Bosch i Common Rail).25.04.2016
do 1000h
334.41/1613.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge servisiranja fiber opti?ke mree preduze?a22.04.2016
do 1100h
335.42/1613.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za li?nu zatitu22.04.2016
do 900h
336.44/1613.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge kampanje oglaavanja Prijavite ilegalan priklju?ak, spre?imo zajedno kra?u vode25.04.2016
do 1100h
337.40/1612.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka wireless opreme sa implementacijom22.04.2016
do 1100h
338.39/1612.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za upravljanje tehnolokim procesima.22.04.2016
do 1000h
339.20/16-S08.04.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - izgradnja komunikacionih antenskih stubova za komunikacionu namenu na lokalitetima Adice, Srebro i Lova?ki dom09.05.2016
do 1100h
340.32/1608.04.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka hidraulike i pneumatike19.04.2016
do 1000h
341.38/1608.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka vodonik peroksida.08.04.2016
do 1000h
342.37/1607.04.2016Javna nabavka male vrednosti radova - sanacija potisnih cevodvoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi18.04.2016
do 1200h
343.36/1605.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka merne opreme i instrumenata14.04.2016
do 1100h
344.18/16-S05.04.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara -nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu hidranata i aht poklopaca od kra?e i nabavka i ugradnja slivni?kih reetki i aht poklopaca sa nabavkom materijala06.05.2016
do 1100h
345.19/16-S05.04.2016Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvo?enje radova na rekonstrukciji elektrotehni?ke opreme na pumpnoj stanici PC "Liman" na fabrici vode,sa nabavkom i ugradnjom materijala.06.05.2016
do 1200h
346.17/16-S05.04.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga obnove ESRI ArcGIS softverskih licenci sa izradom, nadogradnjom i odravanjem aplikacija izra?enih na ESRI platformi - pregovara?ki postupak bez objavljivanja poziva15.04.2016
do 1200h
347.25/1604.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ulja,maziva i antifriza.13.04.2016
do 1200h
348.35/1601.04.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka elektromaterijala.11.04.2016
do 1100h
349.10-I-S/1625.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mree zapadno od Klisanskog puta od ulice Jadranske do Autoputa N. Sad-Subotica (umice)05.04.2016
do 1100h
350.33/1625.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge peskarenja i farbanja specijalnih kanalizacionih vozila05.04.2016
do 1000h
351.27/1625.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Odravanje hlornih stanica.04.04.2016
do 12.3000h
352.11-I-S/201625.03.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mree druge visinske zone u Novim Ledincima, sa nabavkom i ugradnjom materijala07.04.2016
do 1100h
353.12-I-S/201625.03.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju ?ardak, sa nabavkom i ugradnjom materijala06.04.2016
do 1200h
354.31/1624.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka alata05.04.2016
do 1200h
355.28/1623.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka licenci za softver04.04.2016
do 1000h
356.16/16-S23.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - rezervisana nabavka-Nabavka radne ode?e i obu?e.25.04.2016
do 1200h
357.30/1623.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka pumpi visokog pritiska na specijalnim kanalizacionim vozilima01.04.2016
do 1100h
358.09-I-S/1622.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacione mree gravitacionog sliva nasel?a ?ardak31.03.2016
do 1100h
359.29/1622.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka elektro, hidromainskih delova za odravanje specijalnih kanalizacionih vozila za ?i?enje kanalizacije04.04.2016
do 1100h
360.26/1621.03.2016Javna nabavka male vrednosti radova - Sanacija potisnih cevovoda u zidovima BHD bunara 1, 3 i 5 na Petrovaradinskoj adi04.04.2016
do 1200h
361.14/16-S21.03.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga odravanja teretnih vozila21.04.2016
do 1100h
362.15/16-S21.03.2016Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluga odravanja radnih maina21.06.2016
do 1100h
363.13/16-S18.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka ure?aja i softvera za proirenje video nadzora.04.04.2016
do 1200h
364.08-I-S/1617.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju Bukova?kog dovodnika, od ulice Sonje Marinkovi? (du Mese?eve ulice) do parcele br. 1097 K.O. Sremska Kamenica28.03.2016
do 1100h
365.12/16-S17.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka mainskog,potronog i pomo?nog materijala.19.04.2016
do 1200h
366.11/16-S16.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ra?unarske opreme18.04.2016
do 1100h
367.09/16-S16.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala..18.04.2016
do 1200h
368.23/1615.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i implementacija softvera za rad magacinskih prostora sa mogu?no?u barkodiranja i ?itanja barkodova u jedinstvenom sistemu.24.03.2016
do 1100h
369.07-I-S/1615.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, na izgradnji vodovoda druge visinske zone u nasel?u Bukovac24.03.2016
do 10.3000h
370.24/1615.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za higijenu.24.03.2016
do 1200h
371.10/16-S15.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka teretnog vozila sa produenom kabinom, huidrauli?nom dizalicom i tovarnim sandukom15.04.2016
do 1100h
372.22/1615.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka Microsoft licenci za personalne ra?unare24.03.2016
do 900h
373.07/16-S11.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu poklopaca od kra?a i nabavka i ugradnja slivni?kih reetki, tela slivnika i aht poklopaca sa nabavkom materijala u otvorenom postupku11.04.2016
do 1200h
374.06-I-S/1611.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade generalnog projekta sekundarne vodovodne mree juno i severno od Novosadskog puta od ulice umske i Somborske rampe do ulice Novosadske u Futogu21.03.2016
do 1100h
375.01-?/201611.03.2016Otvoreni postupak - Rekonstrukcija ?vorita sa nabavkom i ugradnjom ventila u ahtovima na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mrei28.03.2016
do 1000h
376.08/16-S10.03.2016 Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka aktivne i pasivne hardverske opreme za server sale i implementacoja.11.04.2016
do 1200h
377.21/1609.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Pranje bazena crpnih stanica18.03.2016
do 1000h
378.18/1608.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate21.03.2016
do 1200h
379.20/1608.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ure?aja za o?itavanje vodomera sa dodatnom opremom.17.03.2016
do 1100h
380.05-I-S/1607.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju kanalizacione mree u ulici Mileta Jaki?a u Novom Sadu16.03.2016
do 1100h
381.19/1607.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja diferencijalnih transmitera pritiska na pogonu za preradu vode.16.03.2016
do 1200h
382.16/1604.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga digitalizacije i migracije podataka14.03.2016
do 1200h
383.04-I-S/201604.03.2016Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza kvalifikacionog postupka-Izvo?enje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije.14.03.2016
do 1200h
384.17/1604.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Odravanje ra?unarske opreme14.03.2016
do 900h
385.03-I-S/1603.03.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Mileta Jaki?a u Novom Sadu14.03.2016
do 1100h
386.15/1602.03.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka kancelarijskog nametaja.11.03.2016
do 1200h
387.05/16-S02.03.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka opreme i softvera za kontrolu rada 17 pumpnih stanica u cilju optimizacije u otvorenom postupku01.04.2016
do 1000h
388.13/1601.03.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge pra?enja vozila -GPS.10.03.2016
do 1200h
389.06-?/1529.02.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju kanalizacije na Limanu-1 i Limanu-2 u Novom Sadu09.03.2016
do 1100h
390.14/1629.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga odravanja video nadzora09.03.2016
do 1200h
391.12/1625.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge fotokopiranja i tampe za potrebe projektovanja i izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije07.03.2016
do 1100h
392.11/1625.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge stru?nog usavravanja.07.03.2016
do 1200h
393.02-I-S/201619.02.2016II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade elaborata saobra?ajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest29.02.2016
do 1200h
394.10/1619.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge istraivanja javnosti01.03.2016
do 1100h
395.62/1517.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Analiza rada pumpnih agregata (ispitivanja,merenja i analize).26.02.2016
do 1200h
396.01-I-S/201612.02.2016Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvodjenje radova na izgradnji vodovodne mree u naselju Adice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala03.03.2016
do 1100h
397.09/1612.02.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka opreme za pranje podova22.02.2016
do 1100h
398.08/1610.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odravanja softvera i ure?aja za kontrolu i zatitu podataka u informacionom sistemu.19.02.2016
do 1200h
399.76/1508.02.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka robe za interne kuhinje17.02.2016
do 1100h
400.01/16-S08.02.2016Otvoreni postupak - usluga odravanja i proirenje modula elektronske pisarnice11.03.2016
do 1100h
401.06/1608.02.2016Javna nabavka male vrednosti dob?ra - Nabavka HR softvera (Human Resourse software)17.02.2016
do 1000h
402.06/16-S08.02.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka gra?evinskog materijala.10.03.2016
do 1100h
403.07/1608.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga sistematskog pregleda radnika17.02.2016
do 1200h
404.02/16-S05.02.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodomera sa proirenjem sistema za dal?insko o?itavanje vodomera18.03.2016
do 1000h
405.05/1603.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis i popravka alatnih maina u mainskoj radionici12.02.2016
do 1000h
406.04/1602.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava11.02.2016
do 1100h
407.Prethodno obavetenje02.02.2016Prethodno obavetenje-
408.Prethodno obavetenje02.02.2016Prethodno obavetenje-
409.64/1502.02.2016Javna nabavka male vrednosti usluga -Usluga opremanja i povezivanja Vatrogasno-spasila?ke brigade Novi Sad sa GIS-om JKP"Vodovod i kanalizacija"11.02.2016
do 1100h
410.Prethodno obavetenje02.02.2016Prethodno obavetenje-
411.-29.01.2016Prethodno obavetenje-
412.Prethodno obavetenje29.01.2016Prethodno obavetenje-
413.Prethodno obavetenje29.01.2016Prethodno obavetenje-
414.Prethodno obavetenje29.01.2016Prethodno obavetenje-
415.Prethodno obavetenje29.01.2016Prethodno obavetenje-
416.02/1628.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Servis opreme i rezervni delovi ure?aja za monitoring08.02.2016
do 1100h
417.72/1528.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge antikorozione zatite.12.02.2016
do 1200h
418.03/1628.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge mainske obrade.08.02.2016
do 1200h
419.36/15-S28.01.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ?vrstih i te?nih hemikalija29.02.2016
do 1100h
420.70/1526.01.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Oprema za monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda.04.02.2016
do 1100h
421.74/1525.01.2016Javna nabavka male vrednosti dobara - Rezervni delovi za pumpe03.02.2016
do 1100h
422.-22.01.2016Prethodno obavetenje-
423.01/1620.01.2016Javna nabavka male vrednosti usluga - Geodetske usluge29.01.2016
do 1000h
424.34/15-S18.01.2016Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Izrada i opremanje server sale.18.02.2016
do 1200h
425.73/1531.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode12.01.2015
do 1000h
426.67/1530.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Nabavka i ugradnja zatvara?a i aktuatora na jednom filterskom polju ( komplet )11.01.2016
do 1000h
427.69/1529.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada11.01.2016
do 1200h
428.33/15-S25.12.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka pumpi i pumpnih agregata.29.01.2016
do 1200h
429.68/1525.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga izmetanja dela postoje?e opreme na liniji za dohlorisanje sa ugradnjom nove hidro-mainske opreme.04.01.2016
do 1200h
430.31/15-S23.12.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-otvoreni postupak-sanacija objekata JKP ViK 01.02.2016
do 1100h
431.66/1521.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka ure?aja za o?itavanje vodomera sa rezervnim delovima.30.12.2015
do 1100h
432.32/15-S18.12.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka ra?unarske,multimedijalne i prate?e opreme.18.01.2016
do 1200h
433.58/1518.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga tampanja internih novina preduze?a, letaka i flajera, usluga izrade i tampe propagandnog materijala ( kalendari, rokovnici, itd..)28.12.2015
do 1000h
434.61/1516.12.2015Javna nabavka male vredosti usluga - Auriranje simulacionog modela vodovoda sa izradom modula za interakciju sa GIS-om25.12.2015
do 1000h
435.63/1511.12.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preuzimanja i zbrinjavanja otpada21.12.2015
do 1100h
436.14-I/201507.12.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na izgradnji kanalizacione mree u delu Karaga?e do puta za Bukovac u Petrovaradinu, sa nabavkom i ugradnjom materijala25.12.2015
do 1100h
437.60/1507.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Pilot projekat daljinskog o?itavanja vodomera sa nabavkom hardvera i softvera14.12.2015
do 1200h
438.59/1507.12.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - zamena stolarije - prozora na objektu OVM24.12.2015
do 1100h
439.31-I-S/201503.12.2015Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje za izgradnju sekundarne vodovodne mree na irinama u Petrovaradinu14.12.2015
do 1100h
440.30/15-S03.12.2015Javna nabavka velike vrednosti u otvorenom postupku - Nabavka interneta.05.01.2016
do 1200h
441.29/15-S26.11.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - gradjevinski materijal - kontigent b28.12.2015
do 1100h
442.47/1526.11.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka novogodinjih paketi?a07.12.2015
do 11.3000h
443.46/1525.11.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode04.12.2015
do 1100h
444.28/15-S23.11.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala-b kontigent.24.12.2015
do 1200h
445.57/1519.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - pranje bazena CS30.11.2015
do 1100h
446.27/15-S12.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova na izgradnji saobra?ajnice na fabrici vode 17.12.2015
do 1000h
447.26/15-S12.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene30.11.2015
do 1100h
448.09-I/201510.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mree na Bulevaru Jae Tomi?a (od ul. Kisa?ke do Bulevara Oslobo?ewa) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala20.11.2015
do 1000h
449.54/1510.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - servis i popravka hidraulike i pneumatike18.11.2015
do 1100h
450.56/1510.11.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehni?kih gasova.19.11.2015
do 1100h
451.30-I-S/201510.11.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree u naselju Adice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - I FAZA20.11.2015
do 1200h
452.55/1509.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga instituta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.18.11.2015
do 1200h
453.29-I-S/201506.11.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje radova za izgradnju crpne stanice kanalizacije sa potisnim vodom, na novom mostu preko kanala DTD u Primorskoj16.11.2015
do 900h
454.42/1505.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Servis laboratorijske opreme.17.11.2015
do 1200h
455.34/1504.11.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odravanja radnih maina13.11.2015
do 1200h
456.52/1530.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Iznajmljivanje samohodne dizalice i paletara.10.11.2015
do 1200h
457.45/1530.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka creva visokog pritiska, mlaznica i redukcija23.11.2015
do 1100h
458.53/1530.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP11.01.2016
do 12.3000h
459.27-I-S/1529.10.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje,magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu.09.11.2015
do 1100h
460.51/1526.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja elektroenergetske opreme za PS Liman03.11.2015
do 1100h
461.28-I-S/201526.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na ugradnji mainskih elemenata od prokronskog materijala 304 na GC-2, sa nabavkom materijala i izradom elemenata03.11.2015
do 1200h
462.48/1522.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka tehni?ke hemije.02.11.2015
do 1200h
463.50/1522.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja merne opreme 02.11.2015
do 12.3000h
464.25/15-S21.10.2015Nabavka vozila teretni program23.11.2015
do 1200h
465.49/1521.10.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka tehni?kih gasova29.10.2015
do 1100h
466.15-I/201519.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - Rekonstrukcija ?vorita sa nabavkom i ugradnjom ventila u ahtovima na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mrei19.11.2015
do 1200h
467.24/15-S16.10.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - odravanje stanica za dohlorisanje - Hlorogen - pregovara?ki postupak bez objavljivanja poziva26.10.2015
do 1100h
468.11/1515.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge preventivne zdravstvene zatite radnika23.10.2015
do 1100h
469.26-I-S/201515.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije23.10.2015
do 1100h
470.47/1514.10.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Odravanje ra?unarske opreme26.10.2015
do 1200h
471.25-I-S/201506.10.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na odravanju cevovoda na izvoritu 14.10.2015
do 1100h
472.23-I-S/201525.09.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - II faza - usluga izrade idejnog projekta spajanja junog i severnog sliva kanalizacije Novog Sada25.09.2015
do 10.3000h
473.24-I-S/1525.09.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje radova,trafo stanica TC-5 na izvoritu 05.10.2015
do 1100h
474.41/1525.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga servisa protivpoarne opreme06.10.2015
do 1200h
475.23/15-S23.09.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka softvera i ure?aja za kontrolu i zatitu podataka u informacionom sistemu26.10.2015
do 1200h
476.16-I-S/201523.09.2015Javna nabavka - Uslua izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju kanalizacije u slivu ulice Nikole Tesle u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka01.10.2015
do 900h
477.44/1522.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - servis i popravka pumpnih agregata30.09.2015
do 1200h
478.40/1521.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja aplikativnog softvera na podsistemu 29.09.2015
do 1100h
479.43/1515.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava23.09.2015
do 1100h
480.37/1511.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama21.09.2015
do 1100h
481.35/1510.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga stru?nih instituta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu18.09.2015
do 1100h
482.22/15-S10.09.2015Izvo?enje radova na izgradnji kanalizacionih ku?nih priklju?aka sa nabavkom i ugradnjom materijala i dovo?enjem povrina u tehni?ki ispravno stanje.28.09.2015
do 1000h
483.18/1509.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge akreditovanog instituta od strane ovla?ene akreditovane institucije za potrebe zatite ivotne sredine.18.09.2015
do 1000h
484.05-I/201504.09.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu slivni?kih reetki i poklopaca od kra?a05.10.2015
do 1100h
485.39/1502.09.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge sistematskog pregleda radnika.11.09.2015
do 1000h
486.11-i-1526.08.2015Izvodjenje radova na rekonstrukciji kanalizacione mree u ulici Kralja Aleksandra, sa nabavkom i ugradnjom materijala07.09.2015
do 1000h
487.20-15-S14.08.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje zatitnih arheolokih radova zbog privremene retenzije u Primorskoj ulici u Novom Sadu28.09.2015
do 1100h
488.38-1513.08.2015Nabavka i ugradnja mera?a protoka DN800 na izlazu iz stare filter stanice25.08.2015
do 1000h
489.25/1512.08.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka ulja i maziva21.08.2015
do 1000h
490.32-1512.08.2015Usluga revizije kotlarnica20.08.2015
do 1100h
491.36/1507.08.2015Javna nabavke male vrednosti dobara - Sredstva za li?nu zatitu17.08.2015
do 1000h
492.21/15-s07.08.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - odravanje teretnih vozila10.09.2015
do 1200h
493.33/1504.08.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-usluge fiksnog operatera13.08.2015
do 1200h
494.19/15-s31.07.2015Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene31.08.2015
do 1100h
495.Poziv za podnoenje ponuda29.07.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara-gra?evinski materijal31.08.2015
do 1200h
496.18/15-S27.07.2015Nabavka dobara-gorivo27.08.2015
do 11.3000h
497.17/15-S24.07.2015Nabavka radne ode?e i obu?e.24.08.2015
do 1200h
498.8-i-1524.07.2015Radovi na sanaciji bunara BHD-7 i BHD-10 na izvoritu 24.08.2015
do 1000h
499.28-1522.07.2015Servis i popravka kompresora30.07.2015
do 1000h
500.31/1522.07.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka dva vozila nie klase za potrebe interne kontrole03.08.2015
do 1200h
501.15/16-S21.07.2015Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala.21.08.2015
do 1200h
502.30/1510.07.2015Javna nabavka male vrednosti dobara - Rezervni delovi za opremu u filter stanicama24.07.2015
do 1200h
503.15/15-S09.07.2015Nabavka elektronskog softvera "Elektronska pisarnica" sa pra?enjem ivota dokumenata (Faza 1) sa uslugom implementacije i odravanja10.08.2015
do 1100h
504.29/1509.07.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Stru?no usavravanje i obuke.20.07.2015
do 1000h
505.13/15-S08.07.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za putni?ka vozila, teretna vozila i radne maine07.08.2015
do 1200h
506.26/1501.07.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge odravanja putni?kih vozila.10.07.2015
do 1200h
507.24-1523.06.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge popravke pumpi visokog pritiska i dizni ( Bosch i Common rail )01.07.2015
do 1200h
508.10-15-?22.06.2015Oprema za merenje neelektri?nih veli?ina22.07.2015
do 1000h
509.-19.06.2015Predhodno obavetenje-
510.-19.06.2015Predhodno obavetenje-
511.-19.06.2015Predhodno obavetenje-
512.12/15-S19.06.2015Usluge osiguranja.28.07.2015
do 1000h
513.23/1509.06.2015Javna nabavka male vrednosti - usluge tehni?kog pregleda objekta17.06.2015
do 1000h
514.22/1505.06.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Merna oprema i instrumenti.16.06.2015
do 1000h
515.11/15-S05.06.2015Nabavka auto guma sa vulkanizerskim uslugama06.07.2015
do 1100h
516.20/1504.06.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge koenja,kr?enja i odravanja zelenih povrina.15.06.2015
do 1200h
517.21/1504.06.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Ugradnja 120 dava?a pozicija aktuatora u SFS i NFS15.06.2015
do 1000h
518.17/1528.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge analize i izrada izvetaja o ispitivanju (kategorizacija) otpada.05.06.2015
do 1000h
519.14/1527.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Peskarenje i farbanje specijalnih kanalizacionih vozila.05.06.2015
do 1200h
520.03-I/201525.05.2015Hidrogeoloka istraivanja sa izgradnjom i oprmanjem buenih probno eksploatacionih bunara na Ratnom ostrvu24.06.2015
do 1200h
521.16/1522.05.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka sredstava za higijenu02.06.2015
do 1200h
522.19/1521.05.2015Konsultantske usluge u oblasti javnih nabavki01.06.2015
do 1300h
523.15/1514.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Pilot projekat daljinskog o?itavanja vodomera22.05.2015
do 900h
524.13/1513.05.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA sistema na KKC "trand"21.05.2015
do 1100h
525.07-15-S12.05.2015otvoreni postupak-rezervni delovi za vodomere12.06.2015
do 1200h
526.36-14-S11.05.2015Nabavka opreme i potronog materijala za Slubu Laboratorija10.06.2015
do 1000h
527.12-1506.05.2015Usluge servisiranja diferencijalnih transmitera pritiska na pogonu za preradu vode.15.05.2015
do 1100h
528.02-I-201530.04.2015Izvodjenje radova na dogradnji i rekonstrukciji pogona za osnovno hlorisanje na PPDV STRAND u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala01.06.2015
do 1200h
529.06/15-S29.04.2015Usluge servisa i popravke opreme u pumpnim stanicama.01.06.2015
do 1100h
530.10/1527.04.2015Javna nabavka male vrednosti dobara-Komunikaciona oprema06.05.2015
do 1100h
531.33/14-S09.04.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka aplikativnog softvera11.05.2015
do 1000h
532.08/15-S09.04.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zastitu slivnickih resetki poklopaca od kradja i nabavka i ugradnja slivnickih resetki, tela slivnika i saht poklopaca sa nabavkom materijala 11.05.2015
do 1100h
533.09/15-S06.04.2015Javna nabavka velike vrednosti radova-radovi na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvoritu Petrovaradinska ada-jedan bunar BHD3 sa nabavkom i ugradnjom materijala06.05.2015
do 1200h
534.34/14-S03.04.2015Javna nabavka velike vrednosti dobara - mainski pomo?ni i potroni materijal08.05.2015
do 1100h
535.05-1503.04.2015Usluga zamene neutralizacionog rastvora15.04.2015
do 1100h
536.03/15-S03.04.2015Javna nabavka velike vrednostu usluga - usluge pravnih zastupanja05.05.2015
do 1100h
537.09-1503.04.2015Usluga mainske obrade15.04.2015
do 1200h
538.08/1501.04.2015Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga odravanja informacionih sistema 14.04.2015
do 1100h
539.06-1501.04.2015Usluga istrazivanja javnosti15.04.2015
do 1100h
540.37/14-S30.03.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - Pranje bazena CS30.04.2015
do 1000h
541.07/1526.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - odravanje hlornih stanica03.04.2015
do 1200h
542.03/1524.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge demontae postoje?e i ugradnja nove pvc instalacije na osnovnom hlorisanju,na liniji od automatike do injektora u duini od 250 metara.02.04.2015
do 1100h
543.67/1419.03.2015Nabavka klima ure?aja i odvlaiva?a vazduha27.03.2015
do 1000h
544.32/14-S16.03.2015Povezivanje objekata JKP "Vodovod i kanalizacija" mreom za video nadzor16.04.2015
do 1100h
545.68/1412.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge antikorozione zatite23.03.2015
do 1200h
546.02/1511.03.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge merenja vibracija24.03.2015
do 1200h
547.05/15-S05.03.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge mobilnog operatera14.04.2015
do 1200h
548.01/15-S05.03.2015Izvo?enje radova na dovo?enju u prvobitno ili tehni?ki ispravno stanje raskopanih povrina javne namene-asfaltiranje06.04.2015
do 1100h
549.04/15-S25.02.2015Nabavka elektri?ne energije14.04.2015
do 900h
550.66/1410.02.2015Usluga rekonstrukcije merne opreme u magacinu gasnog hlora18.02.2015
do 1100h
551.62/1405.02.2015javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka tehni?ke hemije(razli?iti lepkovi,razli?iti tehni?ki sprejevi,razli?ita pomo?na sredstva,glicerin,glicerol i dr.)13.02.2015
do 1300h
552.56/1404.02.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Monitoring kvaliteta i kvantiteta podzemnih voda i koncentracije radionuklida12.02.2015
do 1200h
553.61/1403.02.2015Javna nabavka male vrednostu usluga - usluga servisa, popravke i ispitivanja dizalica u objektima preduze?a13.02.2015
do 1200h
554.35/14-S30.01.2015Javna nabavka velike vrednosti - nabavka elektromaterijala u otvorenom postupku10.03.2015
do 900h
555.1/1528.01.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki05.02.2015
do 1300h
556.63/1426.01.2015Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge u oblasti ivotne sredine03.02.2015
do 1300h
557.38/14-S23.01.2015Javna nabavka velike vrednosti usluga-Usluge popravki mera?a protoka vode na mernim mestima i izvoritima23.02.2015
do 1200h
558.65/1421.01.2015Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova29.01.2015
do 1200h
559.64/1421.01.2015Javna nabavka male vrednosti-Usluga izrade projektno-tehni?ke dokumentacije za potrebe unapre?enja telekomunikacionog sistema29.01.2015
do 1300h
560.57/1419.01.2015Javna nabavka male vrednostu usluga - usluge pra?enja vozila GPS27.01.2015
do 1200h
561.-16.01.2015Prethodno obavetenje-
562.-16.01.2015Prethodno obavetenje-
563.-16.01.2015Prethodno obavetenje-
564.-05.01.2015Prethodno obavetenje-
565.60/1430.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka gra?evinskog materijala.08.01.2015
do 1300h
566.59/1426.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka i ugradnja mrene opreme na izvoritu ,,Petrovaradinska ada,,06.01.2015
do 1000h
567.58/1424.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka kancelarijskog nametaja.05.01.2015
do 13.3000h
568.50/1411.12.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge fotokopiranja i tampe za potrebe projektovanja i izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije19.12.2014
do 1300h
569.31/14-S10.12.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge odravanja teretnih vozila i radnih maina u otvorenom postupku09.01.2015
do 1200h
570.55/1409.12.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge akreditovanog instituta17.12.2014
do 1300h
571.54/1405.12.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka mernih instrumenata15.12.2014
do 1300h
572.30/14-S05.12.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka alata u otvorenom postupku12.01.2015
do 1200h
573.53/1402.12.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga havarijskog odravanja transformatorskih stanica i energetskih kablova16.12.2014
do 1200h
574.45/1421.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga servisa i popravki alatnih maina u mainskoj radionici08.12.2014
do 1300h
575.51/1420.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge popravke razli?itog elektro alata28.11.2014
do 1100h
576.52/1418.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge pra?enja vozila GPS26.11.2014
do 1200h
577.49/1414.11.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka novogodinjih paketi?a24.11.2014
do 1300h
578.29/14-?13.11.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka sigurnosne ode?e i opreme-kontigent B15.12.2014
do 1200h
579.28/14-S12.11.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu slivni?kih reetki i poklopaca od kra?e-druga faza u otvorenom postupku12.12.2014
do 1200h
580.48/1412.11.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga servisa i popravke hidraulike i pneumatike20.11.2014
do 1300h
581.27/14-S10.11.2014Javna nabavka velike vrednosti radova-izvo?enje radova na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvoritu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-1 sa nabavkom i ugradnjom materijala10.12.2014
do 1200h
582.26/14-S07.11.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga-Usluga nadzora na izvodjenju radova u svojstvu Fidik inenjera08.12.2014
do 1400h
583.25/14-S06.11.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- nabavka ?vrstih i te?nih hemikalija16.12.2014
do 1300h
584.47/1424.10.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluga revizije kotlarnica03.11.2015
do 1100h
585.24/14-S23.10.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka pumpnih agregata24.11.2014
do 1200h
586.46/1423.10.2014Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezisekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad31.10.2014
do 1100h
587.44/1409.10.2014Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka ure?aja za o?itavanje vodomera24.10.2014
do 1200h
588.43/1408.10.2014Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge odravanja ra?unarske opreme16.10.2014
do 1200h
589.39/1426.09.2014Servisiranje telefonskih centrala panasonic i prate?e opreme za period od godinu dana06.10.2014
do 1200h
590.41/1426.09.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge pravnih saveta08.10.2014
do 1200h
591.22/14-S26.09.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga - usluge servisa i popravke pumpnih agregata28.11.2014
do 1300h
592.42/1425.09.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka opreme za radionice03.10.2014
do 1200h
593.40/1424.09.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka opreme za daljinsku komunikaciju,oprema za napajanje sa pripadaju?om opremom02.10.2014
do 1100h
594.32/1416.09.2014Servis laboratorijske opreme02.10.2014
do 1200h
595.37/1416.09.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka rezervnih delova za opremu u filter stanicama24.09.2014
do 1300h
596.23/14-?15.09.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-rezervni delovi za pumpe u pumpnim stanicama vodosnabdevanja i kanalizacije15.10.2014
do 1200h
597.36/1412.09.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge revizije kotlarnica22.09.2014
do 1200h
598.-05.09.2014Prethodno obavetenje-
599.38/1404.09.2014Monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava12.09.2014
do 1000h
600.-27.08.2014Prethodno obavestenje-
601.35/1427.08.2014Geodetske usluge05.09.2014
do 1200h
602.34/1426.08.2014Ugradnja opreme za pogon motornih vozila na te?ni naftni gas (TNG)03.09.2014
do 1200h
603.33/1420.08.2014Nabavka stolarskog materijala29.08.2014
do 1200h
604.12/1411.08.2014Nabavka sredstava za dezinfekciju vode 22.08.2014
do 1000h
605.21/14-S07.08.2014Usluga odravanja stanica za dohlorisanje-hlorogen25.08.2014
do 1200h
606.31/1424.07.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga iznajmljivanja samohodne dizalice01.08.2014
do 1200h
607.20/14-S11.07.2014Javna nabavka velike vrednosti radova- Hidrogeoloka istraivanja sa izgradnjom i opremanjem buenih probno eksploatacionih bunara na Ratnom ostrvu - prva faza u otvorenom postupku11.08.2014
do 1200h
608.28/1410.07.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- Usluge koenja i odravanja zelenih povrina18.07.2014
do 1200h
609.30/1410.07.2014Nabavka kiomerne stanice18.07.2014
do 1300h
610.17/14-S07.07.2014Nabavka ra?unarske i prate?e opreme06.08.2014
do 1200h
611.19/14-S04.07.2014usluge odravanja teretnih vozila i radnih maina11.08.2014
do 1200h
612.29/1426.06.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka robe za interne kuhinje07.07.2014
do 1300h
613.24/1426.06.2014Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP 'Vodovod i kanalizacija' Novi Sad04.07.2014
do 1200h
614.18/14-S25.06.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara - nabavka vodomera u otvorenom postupku04.12.2014
do 1200h
615.27/1424.06.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- Geodetske usluge07.07.2014
do 1200h
616.26/1417.06.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluge preventivne zdravstvene zatite radnika30.06.2014
do 1300h
617.25/1411.06.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- peskarenje i farbanje specijalnih kanalizacionih vozila19.06.2014
do 1200h
618.16/14-S10.06.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka rezervnih delova za putni?ka vozila, teretna vozila i radne maine u otvorenom postupku oblikovanom u 2 partije10.07.2014
do 1200h
619.15/14-S09.06.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka goriva u otvorenom postupku09.07.2014
do 1200h
620.23/1409.06.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka sredstava za higijenu prostorija i li?nu higijenu17.06.2014
do 1200h
621.14/14-S06.06.2014Usluga stru?nih instituta07.07.2014
do 1200h
622.22/1430.05.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga periodi?ne kontrole rada pumpi KSB u pumpnim stanicama NPS trand,PS Tatarsko brdo,PS Institut,PS u Ledincima (Srebro,Lova?ki dom,kod Crkve i Klisa) i PS na Popovici (kod pruge i Moina vila)09.06.2014
do 1200h
623.21/1428.05.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka hidroinstrumenata (manometri,sigurnosni ventili i dr.)10.06.2014
do 1200h
624.12/14-S28.05.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara- Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala u otvorenom postupku16.10.2014
do 1200h
625.13/14-S27.05.2014Javna nabavka velike vrednosti usluga- usluge odravanja putni?kih vozila u otvorenom postupku26.06.2014
do 1200h
626.13/1427.05.2014Monitoring kvaliteta otpadnih voda na izlivima i kvaliteta povrinske vode Dunava04.06.2014
do 1200h
627.20/1426.05.2014Nabavka tehnickih gasova11.06.2014
do 1200h
628.17/1422.05.2014Povezivanje svih telefonskih centrala Panasonic u jedinstvenu privatnu mreu sa izradom projekta izvedenog stanja30.05.2014
do 1200h
629.19/1421.05.2014Nabavka kiomerne stanice29.05.2014
do 1300h
630.18/1420.05.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga preventivne zdravstvene zatite radnika30.05.2014
do 1200h
631.16/1416.05.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka saobra?ajne signalizacije26.05.2014
do 1200h
632.196/1312.05.2014Nabavka opreme za monitoring podzemnih voda20.05.2014
do 1200h
633.15/1408.05.2014?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ? ?????????????? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????.16.05.2014
do 1200h
634.14/1407.05.2014Usluga servisiranja merne opreme 16.05.2014
do 1200h
635.11/1430.04.2014Nabavka mopeda sa prate?om opremom09.05.2014
do 1200h
636.10/1417.04.2014Usluga odravanja informacionog sistema25.04.2014
do 1200h
637.11/14-S17.04.2014Nabavka leajeva, prstenova, semeringa, mehani?kih zaptivki i drugih zaptivnih materijala06.08.2014
do 1200h
638.10/14-S15.04.2014Nabavka kancelarijskog materijala,tonera,ribona,i ketrida oblikovanom u dve partije15.05.2014
do 1300h
639.08/14-S15.04.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka sigurnose ode?e i opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka15.05.2014
do 1200h
640.9/1415.04.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga badarenja vaga u magacinu gasnog hlora - 6 komada23.04.2014
do 1200h
641.09/14-S14.04.2014Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvoritu ,,Petrovaradinska ada,, -jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku28.05.2014
do 1100h
642.8/1411.04.2014Javna nabavka male vrednosti usluga mainske obrade22.04.2014
do 1200h
643.07/14-S03.04.2014Auto gume sa vulkanizerskim uslugama05.05.2014
do 1200h
644.6/1421.03.2014Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka maina za varanje PEHD cevi07.04.2014
do 1200h
645.7/1418.03.2014Odrzavanje hlornih stanica28.03.2014
do 1200h
646.-11.03.2014Prethodno obavestenje-
647.5/1410.03.2014Usluge badarenja elektromagnetnog merila protoka sa log sondom - 5 komada18.03.2014
do 1200h
648.04/14-S20.02.2014Nabavka rezervnih delova za vodomere24.03.2014
do 1200h
649.4/1419.02.2014Nabavka maina za zemljane radove05.03.2014
do 1200h
650.03/14-S18.02.2014Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu slivni?kih reetki i ahtnih poklopaca od kra?e u otvorenom postupku20.03.2014
do 1200h
651.3/1413.02.2014usluge pravnog zastupanja21.02.2014
do 1200h
652.194/1305.02.2014Nabavka i isporuka opreme za mobilne stanice za prepumpavanje19.02.2014
do 1200h
653.2/1405.02.2014Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki13.02.2014
do 1200h
654.02/14-S04.02.2014Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na regeneraciji bunara BHD-1 i BHD-3 na izvoritu Petrovaradinska ada i bunara BHD-8 i BHD-9 na izvoritu Ratno ostrvo, sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku06.03.2014
do 1200h
655.195/1331.01.2014Nabavka mernih instrumenata10.02.2014
do 1200h
656.192/1322.01.2014Javna nabavka male vrednosti - nabavka specijalnih zatitnih sredstava i opreme30.01.2014
do 1200h
657.01/14-S21.01.2014Nabavka elektri?ne energije20.02.2014
do 1200h
658.1/1414.01.2014Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga istraivanja zadovoljstva korisnika usluga i zaposlenih u JKP,, Vodovod i kanalizacija,, N.Sad22.01.2014
do 1200h
659.-31.12.2013Prethodno obavestenje-
660.-30.12.2013Prethodno obavestenje-
661.191/1327.12.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-usluge servisiranja scada sistema upravljanje tehnolokim procesima na KKC trand13.01.2014
do 1200h
662.190/1319.12.2013Javna nabavka male vrednosti - nabavka radova sa ugradnjom mera?a protoka na V.B. buinarima na izvoritima30.12.2013
do 1200h
663.187/1317.12.2013Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga tehni?kog pregleda objekata27.12.2013
do 1200h
664.189/1317.12.2013Usluga odvoza i zbrinjavanja kondezatorskih baterija24.01.2014
do 1000h
665.186/1304.12.2013Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka creva visokog pritiska,mlaznica i redukcija12.12.2013
do 1200h
666.185/1329.11.2013Nabavka mernih instrumenata09.12.2013
do 1200h
667.32/13-S22.11.2013Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi gra?enja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mree i objekata vodovoda i kanalizacije na podru?ju Grada Novog Sada u prvoj fazi kvalifikacionog postupka05.05.2017
do 1200h
668.-22.11.2013Prethodno obavetenje-
669.29/13-S18.11.2013Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka12.12.2013
do 1200h
670.184/1318.11.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-Usluge antikorozione zatite26.11.2013
do 1200h
671.182/1315.11.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-Iznajmljivanje samohodne dizalice25.11.2013
do 1200h
672.183/1315.11.2013Nabavka novogodinjih paketi?a25.11.2013
do 1200h
673.31/13-S14.11.2013Nabavka auto guma sa vulkanizerskom uslugom16.12.2013
do 1200h
674.30/13-S08.11.2013Nabavka gra?evinskog materijala13.12.2013
do 1200h
675.27/13-S06.11.2013Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na sanaciji dela kanalizacije od zgrade starog aeratora na PPDV trand do zgrade DIF-a; preko ulica Milke Grgurove i Jiri?ekove u Novom Sadu u otvorenom postupku09.12.2013
do 1300h
676.28/13-S28.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na izgradnji atmosferske kanalizacije sliva Dunavske ulice i crpne stanice u ulici Dunavskoj u Sremskoj Kamenici u otvorenom postupku27.11.2013
do 1200h
677.25-13-S25.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova - izvo?enje radova u oblasti vodoprivrede i to radovi gra?enja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije bunara u prvoj fazi kvalifikacionog postupka10.12.2013
do 1200h
678.26/13-S24.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na sanaciji ?eli?nog rezervoara ?ardak sa nabavkom i ugradnjom opreme u otvorenom postupku25.11.2013
do 1000h
679.24/13-S24.10.2013Javna nabavka velike vrednosti radova- Izvo?enje elektro i hidromainskih radova na rezervoaru R-3 sa opremanjem za objekte vodosnabdevanja naselja Popovica, sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku25.11.2013
do 1200h
680.181/1323.10.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-idejni projekat i studija opravdanosti dogradnje i rekonstrukcije pogona za osnovno hlorisanje na PPDV ,,trand,, u Novom Sadu04.11.2013
do 1200h
681.23/13-S16.10.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka radno kombinovanog vozila za odguivanje i pranjenje kanalizacione mree u otvorenom postupku15.11.2013
do 1200h
682.22/13-S08.10.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka kombinovane gra?evinske maine rovokopa?a-utovariva?a sa utovarnom lopatom i rovokopa?kom kaikom u otvorenom postupku07.11.2013
do 1200h
683.179/1303.10.2013Nabavka i isporuka betonskih prefabrikovanih elemenata za spoljnu kanalizacionu mreu15.10.2013
do 1200h
684.21/13-S02.10.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka vodomera u otvorenom postupku01.11.2013
do 1200h
685.19/13-S30.09.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka lakih dostavnih vozila u otvorenom postupku 22.11.2013
do 1200h
686.20/13-S30.09.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka teretnih vozila sa produenom kabinom u otvorenom postupku30.10.2013
do 1000h
687.180/1327.09.2013Javna nabavka male vrednosti usluga-advokatske usluge07.10.2013
do 1200h
688.18/13-S13.09.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-Specijalizovani softver sa pet licenci za sistem daljinskog nadzora i upravljanja crpnim stanicama i Windows terminal server u otvorenom postupku14.10.2013
do 1200h
689.17/13-S27.08.2013Javna nabavka velike vrednosti usluga u oblasti vodoprivrede-usluga izrade tehni?ke dokumentacije za gra?enje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mree objekata vodovoda i kanalizacije u prvoj fazi kvalifikacionog postupka01.11.2016
do 1200h
690.15/13-S22.08.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka elektromainske opreme na izvoritu ,,Ratno ostrvo,, sa ugradnjom u otvorenom postupku23.09.2013
do 1200h
691.16/13-S05.08.2013Usluga nadzora20.08.2013
do 1200h
692.178/1329.07.2013javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja mernih posuda na uredjajima za badarenje vodomera sa uslugom njihovog projektovanja, izrade, montae i putanja u rad.13.08.2013
do 1200h
693.14/13-S23.07.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara-nabavka rezervnih delova za vodomere tip Insa u otvorenom postupku22.08.2013
do 1200h
694.13/13-S19.07.2013Izvo?enje radova na sanaciji bunara utiskivanjem drenova na BHD bunarima na izvoritu ,,Petrovaradinska ada,,-jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti 13/13-S19.08.2013
do 1200h
695.12/13-S 20.06.2013Javna nabavka velike vrednosti usluge - usluge osiguranja imovine, vozila, lica i druga osiguranja u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti broj 12/13-S 22.07.2013
do 1200h
696.11/13-S 12.06.2013Javna nabavka velike vrednosti dobara - goriva u otvorenom postupku javne nabavke velike vrednosti broj 11/13-S 12.07.2013
do 1200h
697.10/13-S 05.06.2013Javna nabavka velike vrednosti vodomera i rezervnih delova za vodomere u otvorenom postupku po partijama broj 10/13-S 08.07.2013
do 1200h
698.28.05.2013Izvo?enje radova u oblasti vodoprivrede i to gra?enja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije mree i objekata vodovoda i kanalizacije-
699.28.05.2013Izvo?enje radova u oblasti vodoprivrede i to gra?enja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije bunara-
700.28.05.2013Za pruanje usluge u oblasti vodoprivrede i to usluge izrade tehni?ke dokumentacije za gra?enje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mree i objekata vodovoda i kanalizacije-
701.19.04.2013Oglas o prodaji ku?ita vodomera-