Упозорење пред искључење са водоводне мреже

ЈКП “Водовод и канализација” почело је да шаље упозорења пред искључење са водоводне мреже корисницима који имају дуговања за утрошену хладну воду. Реч је о потрошачима који су од августа 2017. године добили две опомене, а нису измирили дуг. Опомене су послате на више од 2.500 адреса, пословним потрошачима, али и корисиницима у индивидуалном типу становања.

Упозорења се шаљу у складу са Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода (Сл. лист Града Новог Сада бр: 60/10; 8/11 - испр. и бр. 38/2011). Несавесни грађани ће, најраније у року од 48, односно 72 сата, од дана пријема упозорења, бити привремено искључени са јавног система водовода и канализације. О сваком појединачном искључењу биће обавештена комунална инспекција.

Трошкове искључења односно поновног прикључења на мрежу сноси сам корисник. Они ће му бити наплаћени приликом укључења, кад измири сва дуговања, што у складу са законом подразумева и припадајућу камату и обрачунати ПДВ. Уколико дужник жели да избегне ове трошкове, у року од 24 сата, од пријема обавештења, треба да плати дуг.

Неизмирене обавезе могу да се плате сваког радног дана, од 8 до 14 сати, на благајни предузећа, која се налази у приземљу Спенса, преко пута улаза на затворене базене или уплатом на текући рачун, 105 – 32308 – 08 код АИК банке а.д. Ниш, филијала Нови Сад.

За све додатне информације потребно је доћи у Службу наплате и потраживања, у Масариковој 17 или позвати број телефона 021/488-33-57.

 

 

Sektor Odnosi s javnošću
JKP Vodovod i kanalizacija
Novi Sad, 21.11.2017.