Резултати рада ЈКП „Водовод и канализација“ у 2016. години

ЈКП „Водовод и канализација“ ће 2016. годину завршити са финансијском добити, иако је за првих шест месеци остварило губитак у пословању у износу од 52 милиона динара. Друга половина 2016. године обележена је променом руководства и пажљивијим вођењем предузећа, те посвећивањем веће пажње уштедама на свим нивоима. Резултат таквог вођења предузећа је стабилизација финансија, позитиван тренд и добит са којом се завршава 2016. година.

Почетком јула 2016. године, ликвидност предузећа је била озбиљно угрожена, а нагомилани рачуни у вредности од преко 150 милиона динара нису могли бити сервисирани у уговореним роковима. Током новембра је успостављена трајна ликвидност ЈКП „Водовод и канализација“, тако да се све обавезе измирују у роковима. Такође, акумулирана су и средства на текућем рачуну предузећа.

Мерама рационализације у употреби возног парка предузећа остварују се озбиљне уштеде, па тако само на гориву, предузеће месечно штеди више од 200 000 динара. Наплата услуга ЈКП „Водовод и канализација“ је побољшана у другој половини године, те је просечан проценат наплате подигнут са 93,07% на 95,39%.

Руководство ЈКП „Водовод и канализација“ активно управља како приходима, тако и расходима, тако да расходи имају значајну тенденцију пада. У првих шест месеци материјални трошкови су износили 199.513.000, док су у другој половини године спуштени на 132.978.000 динара.

Осим добрих финансијских показатеља на крају године, предузеће је у 2016. остварило значајне резултате у осавремењавању делатности и унапређењу пружања услуге својим корисницима. Најважнији реализовани пројекти у 2016. години били су ревитализација постројења за прераду и дистрибуцију воде „Штранд“, увођење новог начина дезинфекције питке воде, изградња водовода на Поповици, у Новим Лединцима и Адицама, као и реконструкција водоводне мреже у Степановићеву и реконструкција доводника воде за снабдевање Петроварадинске тврђаве.

Најважнији пројекат који је завршен у овој години била је ревитализација постројења за прераду и дистрибицују воде „Штранд“, чија је вредност износила око 9 милиона евра. Постојеће постројење за прераду воде Штранд које се састојало из процеса аерације, филтрације на брзим пешчаним филтерима и дезинфекције хлорисањем, дограђено је процесима озонизације и филтрације на филтерима са гранулисаним активним угљем. Капацитет постројења је задржан исти – 1,500 литара у секунди, али је квалитет воде која се дистрибуира побољшан, као и поузданост прераде у случају појаве акцидентних догађаја, односно потенцијалних загађења изворишта воде.

Пројекат је обухватио и изградњу додатног резервоара Нови штранд за питку воду капацитета 10,000 м3 на локацији Штранд, што са постојећим резервоаром Штранд чини укупно 20,000 м3. Ова количина је довољна за дневно изравнавање потрошње, стабилан континуиран рад изворишта и прераде воде, што је у претходном периоду недостајало.

Пуштањем у рад освремењеног постројења за прераду и дистрибуцију, микро-биолошка и физичко-хемијска исправност воде је подигнута на највиши могући ниво.

Веома значајан пројекат је и нови начин дезинфекције питке воде. Уместо употребе гасног хлора, који је захтевао посебне мере приликом транспорта и складиштења, ЈКП „Водовод и канализација“ сада за дезинфекцију користи натријум хипохлорит, што представља европски стандард у третирању воде. Увођењем новог начина дезинфекције воде, елиминисане су потенцијалне опасности од транспорта и складиштења гасног хлора, који има потенцијал за озбиљне експлозије.

Проблем са питком водом у насељу Поповица, такође је у 2016. години решен изградњом подсистема водовода Поповица. Највећи део посла на изградњи је завршен током ове године, а коначан завршетак радова ће бити до почетка лета 2017. године. На овај начин ће бити у потпуности решен вишегодишњи проблем становника Поповице са питком водом.

Током 2016. године ЈКП „Водовод и канализација“ изградило је у делу насеља Нови Лединци нову водоводну мрежу и извршило прикључење корисника који су до сада били прикључени на мрежу која је изграђена од стране Месне заједнице, а која није задовољавала техничке прописе и стандарде и која није имала уредну документаију. Вредност радова износила је око 10,8 милиона динара. Радови су завршени у новембру 2016.

У изградњу водоводне мреже у насељу Адице у 2016. години уложено је око 17,4 милиона динара. Радови су завршени у августу 2016. Кроз део насеља Адице изграђен је део магистралног вода, који је део доводника за Бегеч. Уз њега, изграђена је и секундарна водоводна мрежа и прикључен велики број корисника. Новоизграђени вод ће побољшати водоснабдевање насеља Адице и створити услове за изградњу секундарне мреже у целом насељу које у том делу има нелегалну водоводну мрежу. Такође ово је и прва фаза реализације великог пројекта изградње доводника за Бегеч, који је једино насеље на територији Града Новог Сада које није прикључено на наш систем.

У новембру 2016. завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже у насељу Степановићево, чија је вредност била 17,9 милиона динара. У делу насеља Степановићево замењена је секундарна водоводна мрежа која је изграђена пре тридесетак година са неодговарајућим профилима цеви и од азбест цемента и поцинка.

Током новембра 2016. године завршена је реконструкција водоводне мреже за снабдевање Петроварадинске тврђаве, чија је вредност била око 12 милиона динара. Доводник воде за снабдевање Петроварадинске тврђаве био је изведен од азбест цементних цеви у доста лошем стању и под сталним хаваријама, што је проузроковало губитке воде и угрожавање објеката који су под заштитом као споменици културе. Отежавајућа околност била је и што сама траса водовода пролази кроз војни објекат на Транџаменту, па је и сам приступ био отежан. Реконструкцијом је обновљен вод, чиме је обезбеђено сигурније и безбедније снабдевање водом Петроварадинске тврђаве као објекта од значаја за Град.

ЈКП „Водовод и канализација“ завршава пословну годину са добитком, а менаџмент предузећа ће настојати да и у 2017. години ради најбоље у циљу максималног обезбеђења услова за пружање услуге свим корисницима на највишем нивоу.

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 27.01.2017

EnglishGermanRussianSerbian