Прикључци само за озакоњене и легалне објекте

Почетком новембра 2018. године на снагу је ступио Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката. Усвајањем тог закона престали су да важе Закон о легализацији објеката („Службени гласник РС“ број 95/13), Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС“ број 25/13 и 145/14), Правилник о објектима за које се не може издати грађевинска дозвола, степену изграђености објекта и грађевинској и употребној дозволи у поступцима легализације објеката („Службени гласник РС“ број 106/13) и Правилник о условима, начину и поступку за стицање права својине на земљишту и објектима на које се примењује Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС“ број 31/13).

У пракси, то значи да ЈКП „Водовод и канализација“ може да изгради канализациони и водоводни прикључак само за објекте који су озакоњени или легални. До 6.11.2018. године,  односно до датума ступања на снагу предметног закона, постојала је могућност привременог прикључења објеката на канализациону или водоводну мрежу, а даном ступања на снагу овог закона таква могућност престаје. Такође, поступци који су у току биће обустављени у случају да за објекат није окончан поступак озакоњења. По слову закона, уколико је поднет захтев за прикључење или је ЈКП „Водовод и канализација“ склопило уговор о изградњи прикључка с лицима чији објекат није озакоњен, а у току је прикупљање документације за изградњу прикључка, уговор неће бити реализован док се објекат не озакони.

То значи да ће прикључење објеката на канализациону мрежу у приградским насељима и у деловима града кроз групну изградњу тећи знатно спорије него прошле године јер је око 80 одсто објеката у поступку озакоњења.

Кад је реч о новим пословним објектима и објектима за вишепородично становање, као и новим објектима за породично становање, подношење захтева за прикључење на водоводну и канализациону мрежу биће могуће уз достављање грађевинске дозволе уз осталу неопходну документацију. Власници објеката који су у поступку озакоњења, а прикључени су на мрежу, имају рок од пет година да окончају озакоњење објекта и према њима ће се поступати у складу са одредбама предметног закона.

Према новоусвојеном закону, уколико ЈКП „Водовод и канализација“ на канализациону или водоводну мрежу прикључи објекат који је у поступку озакоњења (Члан. 41 Закона) следи новчана казна од 1,5 до 3 милиона динара, а одговорно лице у предузећу очекује казна од 100.000 до 200.000 динара.

 

 

У Новом Саду,

23.1.2019.

                                                                    Сектор „Односи с јавношћу“

                                                                   ЈКП „Водовод и канализација“

 

 

EnglishGermanRussianSerbian