Опомене послате – искључења дужника од понедељка

Дана 2. октобра 2019, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад почело је са слањем опомена пред искључење свим корисницима који не измирују своје доспеле обавезе за утрошену хладну воду у законском року. Такође, послате су и оним корисницима који имају потписане споразуме о репрограму, а по њима не поступају. Опомене су послате на више од 2.000 адреса, пословним потрошачима, али и корисницима у индивидуалном типу становања.

Реч је и о вишегодишњим потрошачима – дужницима, као и  потрошачима који имају дуговања новијег датума. Упозорења се шаљу у складу са Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода  (Сл. лист Града Новог Сада бр: 60/10; 8/11 - испр. и бр. 38/2011). Несавесни грађани ће, најраније у року од 48, односно 72 сата, од дана пријема упозорења, бити привремено искључени са јавног система водовода и канализације. Трошкове искључења односно поновног прикључења на мрежу сноси сам корисник. Они ће му бити наплаћени приликом укључења, кад измири сва дуговања, што у складу са законом подразумева и припадајућу камату и обрачунати ПДВ. Уколико дужник жели да избегне ове трошкове, у року од 24 сата, од пријема обавештења, треба да плати дуг.

Неизмирене обавезе могу да се плате сваког радног дана, од 8 до 14 сати, на благајни предузећа, која се налази у приземљу СПЕНС-а, преко пута улаза на затворене базене или уплатом на текуће рачуне: 105 – 32308 – 08, код АИК банке а.д. Ниш, филијала Нови Сад или уплатом на текући рачун 340 -11018190 – 50 код  Ерсте банке.

За све додатне информације потребно је доћи у Службу наплате и потраживања, у Масариковој 17 или позвати број телефона 021/488-33-77.