Povratak na listu javnih nabavki


10/18-S
Javna nabavka usluga - Usluga odravanja stanica za dohlorisanje - Hlorogen u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 13.04.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 27.04.2018.