Povratak na listu javnih nabavki


01-I-S/18
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektno tehni?ke dokumentacije za izgradnju sekundarnih vodova vodovodne i kanalizacione mree i to sa periodi?nim pruanjem iste na godinjem nivou

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 01.03.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 07.03.2018.