Povratak na listu javnih nabavki


29-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade hidrauli?ke analize vodovodne mree u naselju Bukovac, za potrebe definisanja nove lokacije rezervoara II visinske zone

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 31.01.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 08.02.2018.