Povratak na listu javnih nabavki


84-17
Javna nabavka posu?a i potronog materijala za slubu laboratorija

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 18.12.2017.
Odluka o dodeli ugovora 28.12.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 04.01.2018.
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru