Povratak na listu javnih nabavki


06-I/2017
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na zameni neispravnih hidranata i ugradnji novih sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje
1.Obavetenje o produenju roka za donoenje Odluke o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke 05.02.2018.
1.Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obavetenje o obustavi postupka 20.02.2018.
1.Obavetenje o obustavi postupka