Povratak na listu javnih nabavki


08-I/2017
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na izgradnji ku?nih kanalizacionih priklju?aka za delove naselja: Adice, Veternik, Budisava, Rumenka i Ka?, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 23.10.2017.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 27.10.2017.
2.Pitanja i odgovori 30.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora 06.12.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
2.Odluka o dodeli ugovora 23.03.2018.
3.Odluka o dodeli ugovora 30.04.2018.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 15.12.2017.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 03.04.2018.