Povratak na listu javnih nabavki


23-I-S/17
Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvo?enje za rekonstrukciju vodovodne mree u ulici Mitropolita Stratimirovi?a u Sremskim Karlovcima-II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
odluka o dodeli ugovora 18.10.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru