Povratak na listu javnih nabavki


20-I-S/17
Izvo?enje radova na sanaciji filterskih polja 3 i 9 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 22.08.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 29.08.2017.