Povratak na listu javnih nabavki


50/17
Javna nabavka male vrednosti dobara- nabavka ure?aja i aparata za elektro, mainske i gra?evinske radove

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 26.07.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru