Povratak na listu javnih nabavki


43/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? etaloniranja posu?a i opreme u slubi "Laboratorija".

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 27.06.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 27.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 13.07.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 19.07.2017.