Povratak na listu javnih nabavki


14/17-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga u otvorenom postupku - usluga integrisanog sistema zatite objekata JKP,,Vodovod i kanalizacija

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora 06.07.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru