Povratak na listu javnih nabavki


03-I/2017
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree za drugu visinsku zonu u naselju Bukovac, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 29.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 05.07.2017.