Povratak na listu javnih nabavki


12/17-S
Javna nabavka dobara - Nabavka softvera: Konfigurator za LOCALIS (WEB GIS aplikacija) u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 14.06.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 05.07.2017.