Povratak na listu javnih nabavki


13/17
Javna nabavka usluga - Usluga medicine rada

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 25.04.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 25.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 16.05.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 23.05.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru