Povratak na listu javnih nabavki


08-I-S/17
Javna nabavka radova- Izvo?enje radova na rekonstrukciji kanalizacione mree u ulicama Zemljane ?uprije, Koste Hadi mla?eg i Matice srpske u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 06.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 28.04.2017.
odluka o izmeni ugovora
1.Odluka o izmeni ugovora 28.08.2017.
Odluka o izmeni ugovora
1.Odluka o izmeni ugovora od 03.10.2017.