Povratak na listu javnih nabavki


12/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga fotokopiranja i kori?enja projektno-tehni?ke dokumentacije

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 06.04.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru