Povratak na listu javnih nabavki


06/17-S
Javna nabavka usluga - Usluga nadogradnje softvera Urbano Hydra i Canalis, nabavka dodatne licence, prelazak na mrenu verziju softvera zajedno sa godinjim odravanjem, obukom zaposlenih i tehni?kom podrkom u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poz

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 05.04.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.05.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru