Povratak na listu javnih nabavki


04-I-S/2017
javna nabavka usluga - usluga izrade elaborata saobra?ajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest-druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
odluka o dodeli ugovora 24.03.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru