Povratak na listu javnih nabavki


03-I/2016
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka cevnog materijala pre?nika 600mm, za potrebe izvo?enja radova na postavljanju cevovoda sirove vode, sa izvorita Petrovaradinska ada preko novog drumsko-elezni?kog mosta u Novom Sadu

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 30.03.2017.
Konkursna dokumentacija
4.Tre?a izmena konkursne dokumentacije 30.03.2017.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 13.03.2017.
2.Pitanja i odgovori 17.03.2017.
3.Pitanja i odgovori 20.03.2017.
4.Pitanja i odgovori 30.03.2017.
5.Pitanja i odgovori 07.04.2017.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 13.03.2017.
2.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 20.03.2017.
3.Tre?e obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 30.03.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 30.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 18.04.2017.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 05.05.2017.