Povratak na listu javnih nabavki


98/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga merenja kvaliteta i kvantiteta isputenih voda na izlivima kanalizacije u Dunav..

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 23.01.2017.
2.Pitanja i odgovori 25.01.2017.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 23.01.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda od 23.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 03.02.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 08.02.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru