Povratak na listu javnih nabavki


04-I/2016
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji primarnog vodovoda od Rumena?ke do Privrednikove ulice u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 16.12.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 16.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 05.01.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 26.01.2017.
1.Obevetenje o zaklju?enom ugovoru