Povratak na listu javnih nabavki


20-I-S/2016
Javna nabavka velike vrednosti radova - II faza - izvo?enje radova na rekonstrukciji vodovodne mree u ulici ?or?a Rajkovi?a (od ulice Marka Miljanova do Pavla Stamatovi?a), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 10.11.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 29.11.2016.