Povratak na listu javnih nabavki


02-I/2016
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji kanalizacione mree u ulicama: Janka ?melika, dr Svetislava Kasapinovi?a i Ilije Bir?anina u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 09.11.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 05.12.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru