Povratak na listu javnih nabavki


18-I-S/2016
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji i dogradnji pumpne stanice za pranje filterskih polja,sa nabavkom i ugradnjom materijala. - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 10.10.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 28.10.2016.