Povratak na listu javnih nabavki


17-I-S/2016
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mree u naselju Popovica ( u zoni rezervoara R2 i R3 ), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 13.09.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.10.2016.