Povratak na listu javnih nabavki


28/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova sa sanacijom ku?ita pumpi DH 58-35

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 30.06.2016.
2.Pitanje i odgovor 20.07.2016.
3.Pitanja i odgovori 21.07.2016.
4.Pitanja i odgovori 22.07.2016.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 20.07.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 20.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 16.08.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 07.09.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru