Povratak na listu javnih nabavki


56/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge servisiranja SCADA aplikacija.

Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 03.06.2016.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 10.06.2016.
2.Drugo obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 14.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 28.06.2016.
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 30.06.2016.