Povratak na listu javnih nabavki


14-I-S/2016
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na rekonstrukciji vodovodne mree od rezervoara "Trandament" do "Petrovaradinske tvr?ave" sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 09.06.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 29.06.2016.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru