Povratak na listu javnih nabavki


41/16
Javna nabavka male vrednosti dobara - Usluge servisiranja fiber opti?ke mree preduze?a

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru