Povratak na listu javnih nabavki


19/16-S
Javna nabavka velike vrednosti radova u otvorenom postupku - Izvo?enje radova na rekonstrukciji elektrotehni?ke opreme na pumpnoj stanici PC "Liman" na fabrici vode,sa nabavkom i ugradnjom materijala.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 27.04.2016.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 04.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 20.05.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru