Povratak na listu javnih nabavki


18/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara -nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu hidranata i aht poklopaca od kra?e i nabavka i ugradnja slivni?kih reetki i aht poklopaca sa nabavkom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 11.04.2016.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 11.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora 11.05.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru