Povratak na listu javnih nabavki


09-I-S/16
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacione mree gravitacionog sliva nasel?a ?ardak

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru