Povratak na listu javnih nabavki


07/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema za zatitu poklopaca od kra?a i nabavka i ugradnja slivni?kih reetki, tela slivnika i aht poklopaca sa nabavkom materijala u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 14.04.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru