Povratak na listu javnih nabavki


08/16
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga odravanja softvera i ure?aja za kontrolu i zatitu podataka u informacionom sistemu.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 11.02.2016.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 11.02.2016.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 25.02.2016.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru