Povratak na listu javnih nabavki


02/16-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka vodomera sa proirenjem sistema za dal?insko o?itavanje vodomera

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
3.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 19.02.2016.
2.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 10.03.2016.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 26.02.2016.
2.Pitanja i odgovori br.1 od 14.03.2016
3.Pitanja i odgovori br.2 od 14.03.2016
4.Pitanja i odgovori br.3 od 14.03.2016
5.Pitanja i odgovori br.4 od 14.03.2016
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 27.02.2016.
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 10.03.2016.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava
2.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 16.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
Obavetenje o raskidu ugovora 24.06.2016.
1.Obavetenje o raskidu ugovora