Povratak na listu javnih nabavki


60/15
Javna nabavka male vrednosti dobara - Pilot projekat daljinskog očitavanja vodomera sa nabavkom hardvera i softvera

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 04.12.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.
2.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 14.12.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.12.2015.
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 03.03.2016.
obaveštenje o dodeli ugovora
1.obaveštenje o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru.