Povratak na listu javnih nabavki


09-I/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na rekonstrukciji vodovodne mree na Bulevaru Jae Tomi?a (od ul. Kisa?ke do Bulevara Oslobo?ewa) u Novom Sadu, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru